You are here: Home / Theses / ADHD-lasten luontoavusteinen kuntoutus : Green Care-menetelmät osana toimintaa sisältävää kuntoutusta / About

ADHD-lasten luontoavusteinen kuntoutus : Green Care-menetelmät osana toimintaa sisältävää kuntoutusta

By Salla Sipilä

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisenä kehittämishankkeena. Toimeksiantajana on ollut Carean eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän psykiatrisen sairaalan toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö Kuusankoskella. Tavoitteena on ollut arvioida kuntouttavien Green Care-menetelmien soveltuvuutta osaksi ADHD-lasten toiminnallista kuntoutusta moniammatillisen työyhteisön näkemysten perusteella. Toisena tavoitteena on ollut laatia esite ammattilaisille. Tarkoituksena on ollut edistää ADHD-lasten ja moniammatillisen työyhteisön hyvinvointia. Opinnäytetyö on toteutettu toimintatutkimuksena. Teemahaastattelut on tehty yhdeksälle ADHD-lasten kanssa työskentelevälle henkilölle. Haastattelut analysoitiin soveltavaa sisällönanalyysia käyttäen. Soveltavan sisällönanalyysin jälkeen muodostuivat eläinavusteisen toiminnan, puutarha-avusteisen toiminnan ja seikkailukasvatuksen keskeiset elementit ADHD-lasten kuntoutuksessa. Analysoidusta aineistosta koottiin työelämäyhteisössä kuntouttavista Green Care-menetelmistä esite ammattilaisten työn tueksi. Esite sisälsi haastateltavien mielipiteitä käsiteltävistä teemoista sekä luontoaiheisia valokuvia. Esitteeseen lisättiin kuviot Green Care-toiminnan elementeistä, edellytyksistä ja palvelunosista sekä ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta selkeyttämään aiheen ymmärtämistä. Tulosten perusteella kuntouttavat Green Care-menetelmät sopivat ADHD-lasten toiminnallisuutta sisältävän kuntoutuksen yhdeksi osa-alueeksi. Menetelmät ovat laajasti sovellettavissa myös muihin asiakasryhmiin. Menetelmien rakenteita on kuitenkin vielä kehitettävä lisää, jotta niiden tarjoama kuntouttavuus olisi tasalaatuista ja tarkoituksenmukaista.

The thesis is based on a working life development project and it was commissioned by Carea, Kymenlaakso medical and social services unit joint municipal psychiatric hospital in the functional rehabilitation of Kuusankoski. The aim was to assess the suitability of integrating Green Care-methods in to the functional rehabilitation of children with ADHD on the basis of the views of the multi-professional work community. The second aim was to draw up a prospectus for professionals. The purpose was to promote the welfare of children with ADHD and the multi-professional work environment. The thesis was carried out as an action research. The theme interviews were conducted for nine persons who work with ADHD-children. The interviews were analyzed by applying a content analysis. After applying content analysis were formed the key elements of rehabilitating animal-assisted activities, horticulture-assisted activities and adventure education of children with ADHD. The material analyzed was collected for working life in community and rehabilitative Green Care-methods are presented as a brochure to support the work of professionals. The brochure contained comments of interviews as well as nature-themed photographs. Some illustrations of the elements, conditions and service parts of the Green Care-methods were added to the brochure to clarify the understanding of the relationship between humans and environment. Based on the results rehabilitative Green Care-methods are suitable for the rehabilitation of children with ADHD. The methods are also widely applicable to other categories of customers. However the methods of the structure are yet to be developed further so that rehabilitation becomes consistent in quality and more meaningful for clients.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2015
Translated Title Nature-assisted rehabilitation of ADHD-Children. Green Care-Methods as a part of functional rehabilitation
Pages 110
Degree Master's Degree in Rehabilitation
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015101115331
Language Finnish
University Lahti University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Attention deficit disorder
  3. Children
  4. Green care
  5. open access
  6. psychiatric hospitals
  7. Rehabilitation
Badges
  1. open access