You are here: Home / Theses / Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken / About

Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken

By Iina Kela

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Detta handlingsbaserade examensarbete strävar till att sprida kunskap kring socialpedagogisk hästverksamhet på svenska. Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny verksamhetsform i Finland, som inte fått så mycket synlighet inom stödjande av människans välmående och sociala tillväxt, samt förebyggande av marginalisering. Syftet med arbetet är att sprida kunskap om socialpedagogisk hästverksamhet och genom detta öka på användningen av verksamheten. Som koncept användes en bekantningsdag som ordnades på stallet Sagobacken. Under dagen fick personer som kan påverka verksamhetens användning bekanta sig med socialpedagogisk hästverksamhet, genom att själv komma i kontakt med hästen och stallmiljön samt prova på övningar som kan användas i verksamheten. Målet är att visa de mångfasetterade möjligheterna som verksamheten erbjuder, på ett sätt som väcker tankar och känslor hos deltagarna, samt skapa kontakter mellan stallet och de olika aktörerna som kunde använda sig av verksamheten. Arbetets teoretiska referensram består av socialpedagogik och socialpedagogisk hästverksamhet på allmän nivå, hästens påverkan på människan samt användbarheten av hästen och stallmiljön i pedagogiska syften. I arbetet behandlas även teorier som stöder valet av konceptet, d.v.s. learning by doing, utomhuspedagogik och naturens påverkan på inlärning.

This action-based thesis is about spreading awareness of social pedagogical horse activity, in Swedish. Social pedagogical horse activity is a relatively new type of activity in Finland that has not got much visibility in supporting human wellbeing and social growth as well as the prevention of marginalization. The purpose of this thesis is to spread awareness of social pedagogical horse activity and through it increase the activity’s usage. In order to spread awareness, I organized an introduction day at the stable Sagobacken. During the introduction day, persons who can influence the usage of the activity got to learn about pedagogical horse activity by coming in contact with the horse and the stable environment and try the exercises which can be used in the activity. The aim is to show the various opportunities that the activity has to offer, in a way that awakens thoughts and feelings in the participants, and to create contacts between the stable and the different participants who could have usage of the activity. The theoretical frame of reference for this thesis consists of social pedagogy and social pedagogical horse activity in general, the horses’ influence on the human and the usability of the horse and the stable environment for pedagogical purposes. The thesis is also processing different theories that supports the choice of the concept, which is learning by doing, outdoor pedagogy and the nature’s effect on learning.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2018
Translated Title Social Pedagogical Horse Activity – Introduction day at the stable Sagobacken
Pages 61
Publisher Yrkeshögskolan Novia
Department Civic Activity and Youth Work
Degree Bachelor's
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/142109
Language Swedish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Equine-assisted activities
  3. Equine-assisted learning
  4. Horses
  5. Mammals
  6. Marginalization
  7. open access
  8. pedagogy
  9. stables
Badges
  1. open access