The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Resources / Theses

Resources: Theses

Find a resource
 1. Djurassisterad intervention och den äldres hälsa : En kvalitativ litteraturstudie

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Karl Markus Espling

  Denna studie genomfördes som ett beställningsjobb åt Lovisa Stad. Syftet var att finna evidens om djur och deras betydelse i äldrevården. Skribenten har med hjälp av analytisk induktion sökt efter evidens om djurassisterad intervention stärker en...

 2. Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Cecilia Mannström

  Endast 17,5% av Finlands befolkning 2015 uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kvinnor har fysiska, psykiska och sociala...

 3. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 4. Eläinten vaikutus nuorten psyykkiseen hyvinvointiin lastensuojeluyksikkö VillaNutussa : Kokemuksia nuorten kertomana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sarianne Järvenpää, Tanja Poropudas

  Ihminen ja eläin ovat eläneet rinnakkain kautta historian. Kuitenkin vasta hiljattain ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta on alettu tutkia tieteellisesti osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijoiden yhteinen kiinnostus nuorten hyvinvoinnista sekä...

 5. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 6. Positiivisten kokemusten vahvistaminen Green Care menetelmillä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Leea Kortteenniemi

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona sekä yhteistyössä Muurutvirran hoitokodin kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Green Care – toimintaa, sekä sen erilaisia menetelmiä joilla pyritään vahvistamaan asukkaiden positiivisia...

 7. Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Maaria Kestilä, Niina Pikkumäki

  Tässä opinnäytetyössä kuvataan viriketoiminnan merkitystä pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille ja heidän hyvinvoinnilleen. Raportti kertoo projektista, jossa toteutettiin viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Tuokion avulla pyrittiin ilahduttamaan...

 8. Djurturism - moraliskt rätt?

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Camilla Sandström

  Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet mellan...

 9. Lämpöni, lempeni - animal portraits : Portraits of homeless animals

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kristiina Jermakka

  The topic of the thesis is former homeless animals and their personalities depicted by the means of portraiture. In the thesis also the depiction of animals in different periods of art and the development of human-animal relationship seen during them. The premise of the thesis is homeless...

 10. Speak Softly or Carry a Big Stick?: Comparing the Approaches of The Humane Society of the United States and People for the Ethical Treatment of Animals

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Rachel Ruben

  My thesis explores the varying methods that animal protection groups use to achieve their goal of increased protection for animals. In particular, I compare, contrast, and critique the approaches of The Humane Society of the United States (HSUS) and People for the Ethical Treatment of Animals...

 11. Can the PETS Act save human lives?

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Stephanie Elizabeth Turner

  The purpose of this study was to examine the effect of PETS-Act-related policies on hurricane-related fatalities. Three PETS Act policies were identified as having the potential to save human lives: pet-friendly shelters allowing both service and companion animals; congregate pet shelters, in...

 12. Suppose They Can Speak: Reimagining the Human/Animal Divide in C.S. Lewis' The Chronicles of Narnia

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Jade Marie Hage

  Writing in the mid-twentieth century, when humanism—the “human-centered perspective”—passionately preached “the eminence of man over the rest of creation,” C.S. Lewis radically took to imaginative writing to suppose how an alternative perspective might...

 13. Eläin lapsen vuorovaikutus-ja kommunikointitaitojen tukijana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katri Tarnanen, Tiina Varis

  Eläinavusteisesta terapiasta löytyy nykyisin lukemattomasti kirjallisuutta, mistä voidaan päätellä ihmisten yhä lisääntyvää mielenkiintoa aihetta kohtaan. Eläinavusteista terapiaa sovelletaan erilaisilla tavoilla...

 14. Therapeutic and Health Benefits of Horse-Human Interactions

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Chelsea Wiley

  With completing this thesis, I hope to achieve an answer that could potentially help numerous people with their recovery from tragic events or progress in their life overall. Horseback riding has been suggested to help special needs children and adults connect better with people and help them...

 15. "Koira tuo jotenkin niinkun läsnäolollaan rohkeutta siihen puhumiseen ja olemiseen" : Alakouluikäisten kokemuksia koira-avusteisuudesta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tanja Pitkänen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eläinavusteisuutta alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta alakouluikäistä oppilasta, joiden kanssa...

 16. Exploring the Experiences of Adults After Equine Facilitated Psychotherapy (EFP)

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Deby Torbett

  The aim of this phenomenological qualitative study was to capture and understand the essence of the lived experiences of individuals after participating in equine facilitated psychotherapy (EFP). In that the experiences of participants after exposure to EFP have not previously been examined,...

 17. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 18. The Richness of Food: A Zooarchaeological Analysis of Huaca Santa Clara and Huaca Gallinazo, North Coast of Peru

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Arwen M. Johns

  This thesis is a zooarchaeological study examining the entangled nature of human-animal relations within processes of food production, preparation, and consumption at Huaca Santa Clara and Huaca Gallinazo in the Virú Valley, North Coast of Peru. It assesses how the consumption of animal...

 19. Inter-species ethics : Australian perspectives : a cross-cultural study of attitudes towards non-human animal species

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): David Bennett

  This thesis presents an Australian-oriented cross-cultural study of attitudes towards non-human animal species. It is divided into three sections. In the first section, ideas and considerations of five Australian philosophers - H.J. McCloskey, John Passmore, Peter Singer, and Val Plumwood and...

 20. Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Iina Kela

  Detta handlingsbaserade examensarbete strävar till att sprida kunskap kring socialpedagogisk hästverksamhet på svenska. Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny verksamhetsform i Finland, som inte fått så mycket synlighet inom stödjande av...