You are here: Home / Theses / LYSTI -RYHMÄ : Kokemuksia lasten ja nuorten koira-avusteisesta toimintaterapiaryhmästä / About

LYSTI -RYHMÄ : Kokemuksia lasten ja nuorten koira-avusteisesta toimintaterapiaryhmästä

By Sanni-Maria Sarajärvi, Eeva Määttä, Noora Happonen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Koira-avusteisen toimintaterapian käyttö on Suomessa vielä aika tuntematonta. Myös kyseiseen menetelmään liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä on suhteellisen vähän saatavilla. Menetelmän käyttö on kuitenkin lisääntymässä, ja tavoitteenamme onkin tuoda opinnäytetyöllämme tätä kyseistä aihetta tunnetummaksi Suomessa ja jakaa kokemuksia koira-avusteisesta toimintaterapiaryhmästä.

Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää millaisena lapset ja nuoret kokevat koira-avusteisen toimintaterapiaryhmän ja miten ohjaajan ja meidän kokemukset ja havainnot ryhmästä tukevat poikien omia kokemuksia. Yhteistyötahon opinnäytetyöllemme löytyi Jyväskyläläisestä tukikodista, josta osallistui kolme poikaa järjestämäämme Lysti-ryhmään. Ryhmään valikoituivat nuoret pojat, joilla oli haasteita sosiaali ja vuorovaikutustaidoissa.

Teoreettisessa osuudessa käsittelemme koira-avusteista työskentelyä, ryhmämuodon käyttöä toimintaterapiassa, vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä Inhimillisen toiminnan mallia (MOHO). Kerromme myös tarkemmin toteuttamastamme Lysti-ryhmästä. Itse tutkimusaineisto kerättiin ryhmän aikana itsearvioinneilla ja keskusteluista ylös kirjoitetuista muistiinpanoista. Aineiston tukena käytimme myös tekemiämme havaintoja ja yhteistyötahon ohjaajalle lähetettyä kyselyä. Lisäksi loppupohdintavaiheessa olimme uudelleen yhteydessä yhteistyötahoon, jolta pyysimme näkemyksiä yhteistyöhön ja ryhmään liittyviä kehitysideoita. Itse pääaineiston käsittelimme Inhimillisestä mallista nostettujen käsitteiden mukaan. Käsitteiksi nostettiin vuorovaikutus, mielenkiinnon kohteet ja osallistumisen mahdollistaminen. Tämän pohjalta aineisto jaettiin teemoihin ja luokkiin ja lopuksi analysoitiin.

Tutkimustulosten pohjalta voimme päätellä, että ryhmäläiset kokivat koiran läsnäolon ja sen kanssa toimimisen mielekkäänä. Myös yhteistyötahon ohjaajan ja johtajan kokemukset ja näkemykset tukivat kerättyjä kokemuksia. Huomioitavaa on kuitenkin, että tutkimusaineiston pienuuden vuoksi tulokset eivät ole sellaisenaan yleistettävissä, vaan ne ovat suuntaa antavia ja kaipaisivat lisätutkimuksia. Tulokset ovat kuitenkin hyödynnettävissä koira-avusteiseen menetelmään tutustumisessa ja siinä esiintyviä ideoita ja käytännön kokemuksia voi hyödyntää ryhmiä suunniteltaessa.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2013
Translated Title LYSTI-GROUP. Experiences of children's and adolescents' dog-assisted occupational therapy group.
Pages 67
Publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Location of Publication Jyväskylä, Finland
Degree Occupational Therapy
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013120319791
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Adolescents
 2. Animal-assisted therapies
 3. Animal roles
 4. Children
 5. Dogs
 6. Experience
 7. Health
 8. Mammals
 9. Occupational Therapy
 10. Service animals
 11. therapy
 12. therapy animals