Support

Support Options

Report a problem

About you
About the problem
 
You are here: Home / Theses / Eläimen roolit toimintaterapiassa / About

Eläimen roolit toimintaterapiassa

By Heini Rantala, Eerika Korhonen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella eläimen rooleja toimintaterapian viitekehyksessä. Erityisenä tarkastelun kohteena oli selvittää sitä, minkälaisissa toimintaterapiainterventioissa eläimiä on hyödynnetty ja minkälainen on eläimen rooli käytännön toimintaterapiatyössä. Tarkoituksena oli pyrkiä perustelemaan eläimen hyödyntämistä terapiassa asiakaslähtöisyyden kautta. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi toimintaterapeutti Anna-Maria Kettunen, joka työskentelee toimintaterapiapalveluja Pohjois-Savon alueella tuottavassa yrityksessään Toimintaterapia Memorassa. 

Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoreettisen osan aineiston keräämiseksi tutustuttiin toimintaterapia-alan yleiseen kirjallisuuteen manuaalisen tiedon-haun avulla. Sen lisäksi suoritettiin systemaattinen tiedonhaku. Empiirisen aineiston hankintaa varten järjestettiin workshop, johon osallistui neljä toimintaterapeuttia. Tilaisuuden tiedonkeruumenetelminä käytettiin ryhmäkeskustelua sekä osallistujille lähetettyjä kyselyjä. 

Molemmista aineistosta kävi ilmi, että eläimen rooli toimintaterapiassa on hyvin monipuolinen. Tätä ilmentää jo aiheeseen liittyvä värikäs termistö. Jokainen toimintaterapeutti hyödyntää eläimiä työssään omalla tavallaan ja käyttää erilaisia termejä kuvatessaan työtään eläimen kanssa. Eläin on yksi toimintaterapeuttien käyttämä väline, ja tämä väline on osa toimintaterapeuttien käyttämää terapeuttista menetelmää. Aineistojen perusteella eläintä (välinettä) ja eläimen erilaisia rooleja voidaan hyödyntää toimintaterapiassa neljällä eri tasolla: eläimen kanssa voidaan tehdä yhteistyössä erilaisia toimintoja, eläin voi olla toiminnan kohteena, eläin voi olla osana toimintaa välillisesti tai eläin voi olla osana terapiaympäristöä. Eläimen ollessa konkreettisesti läsnä terapiatilanteessa, eläin antaa mene-telmälle lisäarvon vuorovaikutuksellisuudellaan. 

Jatkossa tarvitsemme lisätutkimusta, jolla voidaan perustella eläintä hyödyntävän toimintaterapian mahdollisuuksia ja jonka kautta on mahdollista todeta tämän ainutlaatuisen terapeuttisen menetelmän tuomat hyödyt asiakkaalle. Yhtenä lisätutkimuksen aiheena aineistosta nousi se, mikä koulutusmuoto takaisi toimintaterapeuteille riittävän tasokkaan koulutuksen eläinten kanssa työskenneltäessä. Oleellista olisi myös tarkastella eläimen hyödyntämisen kannattavuutta toimintaterapiassa ja sitä, millä keinoin kannattavuutta pystyttäisiin edistämään.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2013
Translated Title The roles of an animal in occupational therapy
Pages 54
Publisher Metropolia Ammattikorkeakoulu
Location of Publication Helsinki, Finland
Department Toimintaterapeutti
Degree Toimintaterapian
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112518121
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Animal-assisted therapies
 3. Animal roles
 4. Animals in culture
 5. Health
 6. Literature
 7. Occupational Therapy
 8. Pets and companion animals
 9. Physical environment
 10. Service animals
 11. terminology
 12. therapy
 13. therapy animals