The HABRI Central Team continues to monitor emerging research and information about the COVID-19 pandemic. Visit our collection of resources, https://habricentral.org/features/covid-19 close

 
You are here: Home / Theses / Ei haukku haavaa tee : esite koira-avusteisesta kasvatus- ja kuntoutustyöstä / About

Ei haukku haavaa tee : esite koira-avusteisesta kasvatus- ja kuntoutustyöstä

By Inka Kansi, Anni Kauppinen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Koirien merkitystä ihmisten hyvinvoinnin kannalta on viime vuosina käsitelty tutkimuksissa ja mediassa laajasti. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille suunnattu esite yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n kanssa. Esitteen tarkoituksena oli lisätä ammattilaisten tietoisuutta koira-avusteisesta kasvatus- ja kuntoutustyöstä. 

Opinnäytetyön teoreettisissa lähtökohdissa keskityttiin eläinavusteisten interventioiden lisäksi koira-avusteisen työskentelyn menetelmiin. Esitettä varten toteutettiin viisi teema-haastattelua, joilla pyrittiin selvittämään asiakkaiden subjektiivisia kokemuksia koira-avusteisesta kuntoutuksesta sekä sitä, miten suunnitellaan täsmällinen koira-avusteinen interventio. Haastattelut pohjautuivat Doris Piercen toiminnan terapeuttisen voiman malliin ja ne analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. 

Opinnäytetyön tuotoksena valmistui sähköisessä muodossa oleva esite, jonka Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry tulevaisuudessa painattaa sekä julkaisee internetsivuillaan. Esite kertoo lyhyesti yhdistyksen toiminnasta sekä käsittelee koira-avusteisen työn menetelmiä ja mahdollisuuksia. Teorian lisäksi esitteeseen on valittu sitaatteja ammattilaisten haastatteluista. Esitettä tullaan jakamaan ammattilaiskäyttöön esimerkiksi erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja messuilla. Tuotoksen lisäksi opinnäytetyöraportti sisältää tutkimuksellisen osion, jossa käsitellään aineistonkeruuta sekä teemahaastatteluilla saatuja tuloksia. 

Haastattelujen tulosten perusteella voitiin todeta, että toiminnan terapeuttisen voiman malli on käyttökelpoinen apuväline koira-avusteisen intervention suunnittelussa. Jotta toiminta olisi asiakkaalle mahdollisimman vetoavaa ja tavoitteellista, on koira-avusteisessa työssä otettava huomioon samat toiminnan ulottuvuudet kuin missä tahansa sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan työssä. Asiakkaiden subjektiivisia kokemuksia koira-avusteisesta työstä olisi tarpeen tulevaisuudessa tutkia laajemmin, jotta työmuodon vaikuttavuudesta saataisiin enemmän näyttöä.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2013
Translated Title No bark wound do: brochure about dog-aided breeding and rehabilitation work
Pages 51
Publisher Metropolia Ammattikorkeakoulu
Location of Publication Helsinki, Finland
Department Toimintaterapeutti
Degree Toimintaterapian
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305076957
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
 1. Animal-assisted education
 2. Animal-assisted interventions
 3. Animal roles
 4. Animals in culture
 5. Animal welfare
 6. Dogs
 7. Education
 8. Health care
 9. Mammals
 10. Media
 11. Pet ownership
 12. Rehabilitation