The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa : Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa / About

Eläinavusteinen toiminta osana sosiaali- ja terveysalaa : Pirkanmaan Hali-Bernit tuottamassa hyvää oloa

By Sini Reini

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja tarkastella eläinavusteista toimintaa ja sen yhteyttä sosiaali- ja terveysalaan. Tarkemmin eriteltynä tarkoituksena on selvittää mitä eläinavusteinen toiminta on, miten eläinavusteinen toiminta voi vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja miten eläinavusteista toimintaa voidaan hyödyntää toimittaessa eri-ikäisten asiakasryhmien kanssa. Opinnäytetyössäni valitsin asiakasryhmiksi lapset (alle 18-vuotiaat) ja ikääntyneet ihmiset. 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, havainnoinnilla sekä kyselylomakkeilla. Tietoa kerättiin monesta eri lähteestä, jotta tutkimus olisi mahdollisimman kattava ja monipuolinen. Aineistoa kerättiin teemahaastattelemalla neljää Pirkanmaan Hali-Bernien koiraohjaajaa, jotka vapaaehtoisesti osallistuvat eläinavusteiseen toimintaan. Lisäksi suoritin havainnoinnin, jossa tarkoituksenani oli päästä tarkkailemaan Pirkanmaan Hali-Bernien toimintaa omin silmin. Tämän lisäksi keräsin lisää aineistoa haastattelemalla kyselylomakkeen avulla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Pitkäniemen sairaalan henkilökuntaa. Pirkanmaan Hali-Bernit vierailevat säännöllisesti Pitkäniemen sairaalan potilaita tapaamassa. Sain Pitkäniemen sairaalan henkilökunnan täyttämiä kyselylomakkeita analysoitavaksi 8 kappaletta. 

Tutkimuksen tulosten mukaan eläinavusteisen toiminnan kautta on mahdollista vaikuttaa ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Eläinten läsnäolo ja läheisyys voivat vaikuttaa ihmiseen niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. Tutkimuksessani käytän hyväksi Erik Allardtin hyvinvointiteoriaa. Tutkimusten tuloksista selviää myös, että eläinavusteista toimintaa on mahdollista hyödyntää käytännön tasolla siten, että siinä tuetaan tiettyjen ikäryhmien tarpeita monilla eri tasoilla. Tutkimuksessa selvisi, että näihin eri ikäryhmien elämänvaiheisiin on mahdollista vaikuttaa positiivisella tavalla eläinavusteisen toiminnan kautta ja täten tukea ihmisen läpi elämän kestävää kehittymistä. Selvittäessäni eläinavusteisen toiminnan hyödyntämismahdollisuuksia toimittaessa sekä lasten että ikääntyneiden ihmisten kanssa käytin teoriapohjana Tony Dunderfeltin elämänkaaripsykologiaa.

Submitter

Mason N McLary

HABRI Central

Date 2011
Translated Title Animal-friendly activities as part of the social and health sector: Hali-Bernit Pirkanmaa, producing good living
Pages 62
Publisher Tampereen ammattikorkeakoulu
Location of Publication Tampere, Finland
Department Sosiaalialan
Degree Sosiaalityön ja palveluohjauksen
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201103213430
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal welfare
  3. Children
  4. Health
  5. Health care
  6. Older adults
  7. Social Services
  8. Well-being