You are here: Home / Journal Articles / Association between pet ownership and coronary artery disease in a Chinese population / About

Association between pet ownership and coronary artery disease in a Chinese population

By Zhi-Yong Xie, Di Zhao, Bing-Rui Chen, You-Nan Wang, Yao Ma, Hao-Jie Shi, Yang Yang, Ze-Mu Wang, Lian-Sheng Wang

View Link (HTM)

Licensed under