The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta / About

Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta

By Elina Vaskonen, Anna-Maaria Koiso-Kanttila

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta toimintaterapeuttien ohjaamaan eläinavusteiseen terapiaan, jossa eläiminä on käytetty joko lemmikkieläimiä tai maatilan eläimiä, sekä kuvata eläinavusteista toimintaterapiaa. Opinnäytetyömme tavoitteena oli toimintaterapian ja eläinavusteisen toimintaterapian tunnettavuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteenamme on opinnäytetyöllämme tuoda esille asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta toimintaterapeutin ohjaamaan eläinavusteiseen terapiaan. Yhteistyökumppaneinamme toimivat toiminta- ja ratsastusterapeutti Sari Naukkarinen (hevonen), toimintaterapeutti Joyce Collin-Kajaala (alpakat ja laamat) sekä toimintaterapeutti Hanna-Leena Niiranen (koira). Opinnäytetyöhömme osallistui yksi asiakas kultakin yhteistyökumppaniltamme. Opinnäytetyömme tehtävinä oli kirjoittaa kolme julkaistavaa artikkelia, joissa kuvasimme asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia eläinavusteiseen toimintaterapiaan osallistumisesta. Kuvasimme myös eläinavusteista toimintaterapiaa Nelsonin toiminnan mallin kautta. 
Opinnäytetyömme toteutettiin kolmen artikkelin sarjana. Työn teoreettisena vii-tekehyksenä toimi Nelsonin toiminnan malli. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin eläinten tuomia terveysvaikutuksia. Aineistonkeruu tehtiin havainnoimalla ja haastattelemalla asiakkaita terapiatilanteissa. Haastattelussa käytettiin avoi-meen haastatteluun suuntaavaa teemahaastattelua. Havainnoinnin ja haastattelun runkona käytettiin Nelsonin toiminnan mallia, jonka pohjalta myös aineisto analysoitiin. Aineiston analyysin pohjalta kirjoitettiin kolme julkaistavaa artikkelia, yhden kunkin asiakkaan terapiatilanteesta. 
Tulosten perusteella asiakkaat kokivat eläinavusteisen toimintaterapian mielekkäänä kuntoutusmuotona. Asiakkaat olivat motivoituneita ja sitoutuneita terapiaan. Saadut tulokset eläinavusteisen toimintaterapian positiivisista vaikutuksista tukivat myös opinnäytetyöhön kerättyä teoriatietoa eläinten tuomista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Havaintomme ja tuloksemme vahvistavat käsitystä siitä, miten monipuolisia mahdollisuuksia eläinavusteisuus tarjoaa toimintaterapialle.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Pages 57
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016060612094
University Saimaa University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

 • Elina Vaskonen; Anna-Maaria Koiso-Kanttila (2018), "Eläinavusteinen toimintaterapia - asiakkaiden kokemuksien näkökulmasta," https://habricentral.org/resources/63983.

  BibTex | EndNote

Tags
 1. Animal-assisted therapies
 2. Animal roles
 3. customers
 4. Experience
 5. Farm animals
 6. Occupational Therapy
 7. open access
 8. Pets and companion animals
Badges
 1. open access