The HABRI Central Team continues to monitor emerging research and information about the COVID-19 pandemic. Visit our collection of resources, https://habricentral.org/features/covid-19 close

 
You are here: Home / Theses / "Eläinavusteisilla menetelmillä on niinku isompi potentiaali käsillä kuin mitä me ehkä välttämättä edes ymmärretäänkään" : eläinavusteisuuden merkitykset tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakkaan, ammattilaisen ja sosiaalialan näkökulm / About

"Eläinavusteisilla menetelmillä on niinku isompi potentiaali käsillä kuin mitä me ehkä välttämättä edes ymmärretäänkään" : eläinavusteisuuden merkitykset tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakkaan, ammattilaisen ja sosiaalialan näkökulm

By Katri Oijennus, Riikka Valo

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Sosiaalialalla tapahtuu merkittäviä muutoksia sosiaalihuoltolakiuudistuksen sekä tulevan maakunta- eli sote-uudistuksen myötä. Nämä muutokset näkyvät monitasoisesti myös työkentillä asiakastyöhön juurrutettavien uusien työmenetelmien sekä organisaatioiden toimintatapojen muutoksina. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammatillisen eläinavusteisuuden merkityksiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakastyössä sosiaalialla systeemiteoreettisesti eri tasojen kautta, ottaen huomioon merkitykset asiakkaalle, työntekijälle sekä sosiaalialle. Toteutetun tutkimuksen kautta opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä ammatillisen eläinavusteisuuden tunnettavuutta ja löytää uusia näkökulmia eläinavusteisuuden hyödyntämiseksi. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin kahden asiantuntijan teemahaastatteluilla sekä ammatillista eläinavusteisuutta toteuttavien ammattilaisten puolistrukturoiduilla lomakehaastatteluilla. Haastateltavat asiantuntijat ja ammattilaiset valikoituivat Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistys ry:n ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n kautta. Aineisto analysoitiin laadullisilla sisällönanalyysin menetelmillä, sitoen tulokset vahvasti teoreettiseen viitekehykseen, joka rakentui emootioiden sosiologiasta, Green Caresta ja systeemiteoriasta. 

Tutkimustulosten mukaan eläinavusteisesti toteutettujen tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelulla asiakastyössä on laaja-alaisia merkityksiä. Tulokset vahvistavat eläinavusteisuuden merkityksiä asiakkaan, työntekijän ja sosiaalialan tasoilla. Menetelmän käytön nähdään tukevan laadukasta ja tavoitteita saavuttavaa asiakastyötä, joka motivoi sekä asiakasta että työntekijää. 

Tämän opinnäytetyön johtopäätöksinä voidaan todeta, että eläinavusteiset menetelmät tukevat ihmisen yhteyttä luontoon sekä yksilöiden yhteyttä yhteisöihin. Tulevaisuudessa olisi tärkeää selvittää ja hyödyntää Green Care toiminnan sekä eläinavusteisen sosiaalialan työn mahdollisuuksia kestävän sosiaalityön näkökulmasta. On erittäin tärkeää, että kestävyys, globaalit kysymykset ja sosiaalinen tasa-arvo sisällytetään sosiaalipoliittiseen viitekehykseen sosiaalialla tapahtuvissa suurissa rakenteellisissa muutoksissa.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Translated Title "Animal assisted interventions have a bigger potential than we actually realize." The meanings of professional animal assisted interventions in practicing emotional and social skills for clients, employees, and the field of social work
Pages 93
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/153185
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

  • Katri Oijennus; Riikka Valo (2018), ""Eläinavusteisilla menetelmillä on niinku isompi potentiaali käsillä kuin mitä me ehkä välttämättä edes ymmärretäänkään" : eläinavusteisuuden merkitykset tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakkaan, ammattilaisen ja sosiaalialan näkökulm," https://habricentral.org/resources/64417.

    BibTex | EndNote

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted interventions
  3. Green care
  4. open access
  5. Qualitative Research
  6. Social Work
Badges
  1. open access