The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena / About

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena

By Susanna Haapiainen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka vaikuttavaa sosiaalipedagoginen hevostoiminta on siihen osallistuneiden toimintakyvyn kannalta. Tämä vaikuttavuus toimintakykyyn selvitettiin asiakkaiden omasta näkökulmasta katsoen. Tutkimuksessa käytettiin kahta strukturoitua kyselyä vaikuttavuuden mittareina. Tutkimuksessa selvitettiin myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiantuntijan näkemyksiä asiakkaiden toimintakyvyn muutoksista. Työelämän yhteistyökumppanina toimi Metsäkylän ratsastuskeskuksen omistaja Nina Hyvätti. Vaikuttavuuden mittarit jäävät Metsäkylän ratsastuskeskuksen käyttöön. Niitä voidaan käyttää myös tulevaisuudessa hevostoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan vaikuttavuuden tutkimus auttaa kehittämään toimintaa entisestään. Vaikuttavuuden tutkimuksen avulla voidaan nähdä, mitä hevostoiminnalla on tähän mennessä saatu aikaan. Tutkimusaineisto sisältää tässä tutkimuksessa empiirisen aineiston eli kyselyaineiston ja sitä kuvailevaa ja selittävää materiaalia. Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan osallistuneilta ja heidän läheisiltään aineisto kerättiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla Webropol-ohjelmalla, jonka perusraporttia hyödynnettiin aineistoa analysoitaessa. Kyselylomake sisälsi myös muutaman avoimen kysymyksen. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiantuntijalta aineisto kerättiin avoimella kyselyllä sähköpostitse. Tutkimus oli deduktiivinen ja tutkimusmenetelmäksi valittiin sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tutkimus, koska ne täydensivät toisiaan. Hevostoimintaan osallistuneet asiakkaat ja heidän läheisensä olivat tutkimuksen tulosten mukaan kokeneet toiminnan vaikuttaneen moneen asiakkaan toimintakyvyn osa-alueeseen positiivisesti. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan asiantuntijan vastausten mukaan hevostoiminta oli voimaannuttanut asiakkaita, se oli ollut heille tärkeä osa arkea ja sen avulla he olivat pystyneet puhumaan vaikeistakin asioista. Hevostoiminnan voidaan tutkimuksen tulosten perusteella todeta vaikuttaneen sen asiakkaiden toimintakykyyn positiivisesti.

 

The aim of the study was to observe the effectiveness of social pedagogic work with horses from the perspective of the client´s ability to function. This research used two structured questionnaires, which were also used as indicators of effectiveness. The research also studied the horse activity specialist´s visions of horse activity changes in the client’s ability to function. These effectiveness indicators were to develop Metsäkylä´s riding center, who worked as a working life partner in this study. Effectiveness indicators will remain in Metsäkylä´s riding center and they can be used there in future. The research of social pedagogic work with horses will help to develop horse activity more and it also helps to see the results of social pedagogic work with horses so far. The data of this research contained empirical material which included answers of three questionnaires and material which described and explained it. The data of horse activity clients and their families were collected using an electric structured questionnaire which also contained a few open questions. The data of the specialist of horse activity were collected in an open questionnaire using the email. The research was deductive and research method was quantitative and qualitative. The research methods were supplementary to each other. In this data analysis, a basic report from Webropol was used. The result showed that the client of social pedagogic work with horses and their families’ experiences of horse activity had an effect on many sectors of the client´s ability to function. The horse activity specialist noticed that clients were empowered by horse activity and horse activity was important to them and clients could also talk about difficult things by means of horse activity. From the results it can be estimated that social pedagogic horse activity has a positive effect on the client´s ability to function.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2010
Pages 72
Publisher Diakonia-ammattikorkeakoulu
Degree Bachelor of Social Services
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/7912
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

 • Susanna Haapiainen (2018), "Sosiaalipedagoginen hevostoiminta toimintakyvyn tukena," https://habricentral.org/resources/64536.

  BibTex | EndNote

Tags
 1. Animal-assisted activities
 2. Horses
 3. Mammals
 4. open access
 5. pedagogy
 6. Qualitative Research
 7. Quantitative research
 8. Rehabilitation
 9. Social Work
Badges
 1. open access