The HABRI Central Team continues to monitor emerging research and information about the COVID-19 pandemic. Visit our collection of resources, https://habricentral.org/features/covid-19 close

 
You are here: Home / Theses / "Eläimet on tehty ruuasta!" : Eläinetiikkaa Kajaanin alakouluissa / About

"Eläimet on tehty ruuasta!" : Eläinetiikkaa Kajaanin alakouluissa

By Heidi Manner

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyöni on johdannainen kehittämisprojektistani, jossa suunnittelin ja toteutin tilaustyönä Animalian kouluvierailumateriaalipaketin alakouluikäisille. Tavoitteena on selvittää 2-6-luokkalaisten lasten ja heidän vanhempiensa eläineettistä arvopohjaa ja eläinsuojelun ymmärtämistä sekä terminä että toimintana. Entä kuinka tietoisuus arvoista kehittyy? Opinnäytetyöni merkitys ammattialalleni on merkittävä, vaikkakin se on valtakunnallisesti, saati globaalisti, hyvin pienellä otannalla toteutettu. Eläinetiikkaa on toki tutkittu ulkomailla paljon, mutta lasten arvokasvatusta ja moraalin kehitystä tästä näkökulmasta ei koskaan. Tein taustatyötä yli vuoden, mutta en löytänyt aiempaa tutkimustietoa aiheesta. Tein keväällä ja syksyllä 2009 yhteensä 12 kouluvierailua kolmessa eri koulussa Kajaanin taajama-alueella. Noin puolet oppilaista ja heidän vanhemmistaan osallistui tähän tutkimukseen vastaamalla laatimiini kyselylomakkeisiin, jotka jaoin vierailutuntien jälkeen. Sain melkein kaikki lomakkeet takaisin ajallaan ja vain muutamat olivat käyttökelvottomia. Yhteensä vastauslomakkeita kertyi 148. Työni on hyödynnettävissä ainakin Animalian omiin tarpeisiin kun suunnittelemme toimintaa tietyille kohderyhmille. Jos järjestömme aktiiveista löytyy intoa, voinee tutkimusmenetelmääni ja -aihetta laajentaa myös muualle Suomeen.

My dissertation is derivative of my development project but not a commiosionated work. I planned and created material for school visitors of Animalia. Now my mission was to solve the background of 2-6-graders and their parents animal ethics and comprehension of protection of animals as a term but also as an action. And how about their awareness of evolving sense? The meaning of the dissertation for my vocational field is markable, I believe, even that it is made with small sampling. Animal ethics are pretty widely researched abroad, but the morality and ethics among children has never been scrutinised. I did background work for over an year, but I never managed to find any helping results. In spring and fall of 2009 I visited 12 times in three schools in Kajaani. About a half of the pupils and their parents took part of this dissertation by answering the questions which I shared after visits. I got back almost every form and only few were useless. Altogether I got 148 forms. My work can be used for Animalias own needs when we plan action for specific groups. If some of us activists find this material useful and interesting I think we can use these methods and material in other cities of Finland.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2010
Translated Title "Animals are made of food!" – Animal ethics in grade schools of Kajaani
Pages 46
URL https://www.theseus.fi/handle/10024/22972
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal welfare
  2. Education
  3. Environment
  4. Ethics
  5. open access
Badges
  1. open access