The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Eläinavusteisen työskentelyn käyttö kivunhoidon tukena / About

Eläinavusteisen työskentelyn käyttö kivunhoidon tukena

By Kalberg Merili, Paasonen Antti

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia missä määrin eläinavusteisella työskentelyllä voidaan helpottaa kroonista kipua ja kipuun liittyvää ahdistusta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyössä kroonisesta kivusta kärsivien ja siihen liittyvän ahdistuksen hoidossa. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla asiasta kiinnostuneet hoitajat voivat tutkitun tiedon pohjalta laajentaa omaa ammattitaitoaan soveltuvalla lisäkoulutuksella. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tavoite oli selvittää kolmesta tietokannasta (Academic Search Elite, Cinahl, PubMed) saadun vertaisarvioidun ja vuoden 2000 jälkeen julkaistun suomen- tai englanninkielisen materiaalin perusteella, mitä tällä hetkellä eläinavusteisen työskentelyn vaikuttavuudesta kroonisen kivun oireisiin tällä hetkellä tiedetään. Tietokantahakua täydennettiin manuaalisella haulla Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastosta sekä Google Scholarin avulla. 18 sisäänottokriteerit täyttävien tutkimusartikkeleiden analyysissä etenkin tulos- ja johtopäätösosioista tekijät etsivät yhtäläisyyksiä ja esiin nousevia teemoja.  Tulosten perusteella voidaan olettaa, että ratsastusterapian avulla voidaan helpottaa kroonista alaselkäkipua työikäisillä potilailla. Tunteilla, kuten liikunnan ilolla, tunnesiteillä, uuden oppimisella tai terapiaympäristön siirtämisellä pois laitosolosuhteista näyttää olevan suuri merkitys, kuinka tehokkaaksi kivun lievittäjäksi eläinavusteinen työskentely koetaan. Ratsastusterapian etuna on myös parantunut keskivartalon lihasvoima, mikä voi olla alaselkäkipua lievittävä tekijä. Ahdistuksen lievittäjänä eläinavusteinen työskentely voi olla yhtä tehokas kuin muutkin stressinhallintakeinot.  Tuloksien perusteella eläinavusteisen toiminnan mielialaa parantava vaikutus voi helpottaa myös suhtautumista kipuun, mitä voidaan soveltaa esimerkiksi muistisairaiden potilaiden sekä saattohoitopotilaiden hoidossa, tosin lisätutkimuksia tarvitaan aiheesta.

The purpose of this thesis was to investigate to what extent animal assisted therapy (AAA) or animal assisted therapy (AAT) can alleviate chronic pain or anxiety related to chronic pain. The aim of the thesis was that the results of the research could be made usable when treating patients suffering from chronic pain or anxiety related to chronic pain. With the help of the knowledge gained from the research, nurses can deepen their professional skills with suitable education. The research method used for this thesis was that of a descriptive literature review. The goal of the review was to determine the present knowledge about AAA/AAT, based on peer reviews and articles published after the year 2000 from three databases (Academic Search Elite, Cinahl, and Pubmed). The database search was supplemented with a manual search of JAMK University of Applied Sciences’ library and of Google Scholar. The authors searched for themes and similarities in 18 articles meeting the selection criteria, particularly from the results and conclusions. Based on the results, it can be assumed that riding therapy can alleviate chronic lower back pain in adults of working age. Feelings, such as the joy of exercise, emotional bonds, the learning of something new, or the relocation of the therapeutic environment away from the institutional setting seem to be of great importance as to how effectively the alleviation of pain is perceived to be. One benefit gained from riding therapy is an improvement in the muscular strength of the midriff, which may be a factor in the alleviation of lower back pain. As a reliever of anxiety, AAA/AAT can be as efficient as any other stress handling method. Based on the results, the mood-enhancing effect of AAA/AAT can ease pain, which may be useful in treating patients with memory problems or patients in terminal care, for example,but further research is needed on this topic.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2017
Translated Title Utilization of Animal Assisted Activity/Animal Assisted Therapy as Supportive Intervention in Pain Relief
Pages 49
Department Nursing
Degree Bachelor's
URL https://www.theseus.fi/handle/10024/131906
Language Finnish
University JAMK University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted therapies
  3. Anxiety
  4. Chronic Pain
  5. Hippotherapy
  6. nursing
  7. open access
  8. therapeutic riding programs
Badges
  1. open access