The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa / About

Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

By Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa seikkoja, joita tulisi ottaa huomioon aasiavusteista toimintaterapiaa suunniteltaessa. Opinnäytetyön tutkimusote oli laadullinen ja sen aineisto kerättiin verkkopohjaisen kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi kuusi henkilöä, joilla oli kokemusta aasin kanssa toimimisesta. Tutkimusaineiston analyysissä käytettiin teoriaohjaavaa analyysia. Opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että aasiavusteista toimintaterapiaa suunniteltaessa on huomioitava useita seikkoja. Aasiavusteiseen toimintaterapiaan vaikuttaa sekä aasin että ihmisen ominaisuudet ja käyttäytyminen sekä ympäristö. Tutkimustulosten perusteella aasin käyttäytymisessä ja luonteessa on suuria eroja yksilöstä riippuen, ja ihmisen täytyy muokata toimintaansa aasin tarpeiden mukaan. On myös huomioitava, että aasiavusteinen toimintaterapia tapahtuu aasin elinympäristössä, joka voi mahdollistaa tai rajoittaa toimintaa. Tämän opinnäytetyön perusteella ei voida päätellä aasin soveltuvuutta toimintaterapeutin työpariksi. Opinnäytetyö antaa kuitenkin tärkeää tietoa aasin kanssa toimimisesta, joka voi olla hyödyksi henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita aasin hyödyntämisestä eläinavusteisessa työskentelyssä. Tarvetta jatkotutkimuksille on, jotta saataisiin vastaus siihen, soveltuuko aasi toimintaterapeutin työpariksi. Tietoa tulisi kerätä sekä aasien kanssa toimivilta toimintaterapeuteilta että asiakkailta.

Animal-assisted activities and therapies are becoming more common, and they have also been studied to some extent. Using donkeys in animal-assisted activities and therapy is, however, quite rare even though they seem to have potential as therapeutic animals. The purpose of the thesis was to examine the factors that should be taken into consideration when planning donkey-assisted occupational therapy. The approach of the thesis was qualitative, and the data was collected by conducting an internet-based survey. The survey was participated by six people who all had experience in working with donkeys. A theory-driven method was used when analysing the data. According to the results of the thesis, there are many factors to consider when planning donkey-assisted occupational therapy. The features and behaviour of both the donkey and the human and the environment have an influence on donkey-assisted occupational therapy. The results showed that there are big differences in the behaviour and nature of donkeys. People will have to modify their behaviour to meet the donkey´s needs. It should also be taken into consideration that donkey-assisted occupational therapy takes place in the environment of the donkey, which might either enable or limit the activities. Based on the results of this thesis, it is hard to draw a final conclusion about the suitability of a donkey for animal-assisted occupational therapy. The thesis can, however, give useful information about working with donkeys to those interested in using donkeys in animalassisted therapy. There is also a need for further studies so that a definite conclusion on the suitability of donkeys as occupational therapists´ co-workers could be drawn. Information should be collected from both occupational therapists working with donkeys and their clients.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2016
Pages 35
Department Occupational Therapy
Degree Bachelor's
URL https://www.theseus.fi/handle/10024/121129
Language Finnish
University JAMK University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted therapies
  3. Donkeys
  4. Occupational Therapy
  5. open access
Badges
  1. open access