You are here: Home / Theses / Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna / About

Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

By Maria Maljanen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian avulla. Koira-avusteisella fysioterapialla voidaan vaikuttaa monialaisesti ikääntyneen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mielialaan. Terapiasta saadaan mielekästä, kun koiraa käytetään työvälineenä. Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää koira-avusteista fysioterapiaa psykofyysisen fysioterapian suuntaan tuoden samalla esille teoreettista pohjaa koiran käyttämiselle fysioterapiassa. Kehittämistehtävän tarkoituksena oli tuottaa konkreettisia esimerkkejä koira-avusteisesti toteutetuista harjoituksista, jotka tukevat ja vahvistavat ikääntyneen kehotietoisuutta. Tässä kehittämistehtävässä kuvasin erilaisia harjoituksia, joita fysioterapiassa voidaan tehdä koiran kanssa. Koira-avusteisesti toteutetut harjoitusesimerkit jakaantuivat viiteen eri kategoriaan. Kategoriat olivat: koiran koskettaminen ja silittäminen kehon eri osin, esineen heittäminen ja/tai potkaiseminen koiralle, esineiden piilottaminen, vetoleikki koiran kanssa sekä tunteiden peilaaminen koiran kautta. Kaikki harjoitusesimerkit sisälsivät monipuolista aistien käyttöä. Ikääntyvän kehotietoisuuden säilymisen kannalta on tärkeää, että ikääntyvä kokee elämän mielekkyyttä ja saa olla päättämässä omasta elämästä. Koira-avusteisesti toteutetut harjoitukset tarjoavat ikääntyvälle mielekkäitä ja ainutkertaisia hetkiä. Harjoitukset ylläpitävät ikääntyvän tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. Ne motivoivat ikääntyvää aktiiviseen toimintaan, ja samalla saattavat herättää muistoja menneistä ajoista sekä toimia vahvoina tunteiden herättäjinä. Koira-avusteisesti toteutetut harjoitukset, joissa koira luo samalla ainutlaatuisen vuorovaikutussuhteen, voivat tarjota ikääntyvälle elämyksiä, mutta ne myös motivoivat ikääntyvää käyttämään kehoaan monipuolisesti rajoituksista ja kivuista huolimatta.

Dog-assisted therapy is still a fairly unknown form of therapy in Finland. It can be justified with biofilia theory, social support theory, cognitive behavioral theory and affection exchange theory. Dog-assisted physiotherapy can affect the well-being and mood of the aging client, and using a dog as therapy tool makes physiotherapy very meaningful. The aim of this development project was to develop a dog-assisted therapy to the direction of psychophysical physiotherapy, bringing out a theoretical base for the dog-assisted physiotherapy at the same time. The idea of the development project was to produce concrete examples of dog-assisted exercises that support and strengthen body awareness of the elderly. In this development project I described different kind of exercises that can be done in physical therapy with a dog. These examples of dog-assisted exercises are divided into five different categories which are: touching and stroking the dog with different body parts, throwing and/or kicking a toy for the dog, hiding objects from the dog, the pulling play with the dog and reflecting your emotions through the dog. Senses were utilized in all of the exercises. In order to maintain body awareness in aging it is important that the elderly experience satisfaction of life and that they have control over their own lives. Dog-assisted exercises provide meaningful and unique moments for the elderly. Exercises maintain alertness and concentration and they motivate the elder to be active. At the same time exercises may evoke memories of past times and bring out strong feelings. Dog-assisted exercises and the unique interaction with the dog can provide an experience of a lifetime, but also motivate the elderly to move and exercise despite of the pain or possible restrictions.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2013
Pages 34
Department Psychophysical Physiotherapy Specialization studies
URL http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013121020791
Language Finnish
University Tampere University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Dogs
  3. Finland
  4. Mammals
  5. Older adults
  6. open access
  7. Physical therapy
  8. physiotherapy
Badges
  1. open access