The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Hyvää oloa koirista! : Koirien ulkoilutus osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta / About

Hyvää oloa koirista! : Koirien ulkoilutus osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta

By Anna-Leena Kontiainen, Jenny Kiviniemi

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää miten koirien ulkoilutus voisi toimia osana mielenterveyskuntoutujien sosiaalista kuntoutusta. Ajatus koirien ulkoilutuksesta mielenterveyskuntoutujien kanssa tuli Sateenkaaritalon vastaavalta ohjaajalta Riikka Hautalalta ja Vaasan ammattikorkeakoulun lehtorilta Ahti Nymanilta. Tarkoituksena oli, että koirien ulkoilutus jäisi osaksi Sateenkaaritalon toimintaa. Työn keskeisimmät käsitteet ovat mielenterveyskuntoutujat ja sosiaalinen kuntoutus. Mielenterveyskuntoutujalla tarkoitetaan henkilöä, joka on kuntoutumassa psyykkisestä sairaudesta. Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa kuntoutettavan henkilön sosiaalista toimintakykyä sekä hänen edellytyksiään sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Opinnäytetyössä käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta. Tiedonkeruumenetelminä olivat toiminnan alussa kysely ja lopussa ryhmähaastattelu. Toimintatutkimus toteutettiin kuutena koirien ulkoilutuskertana. Tutkimuksesta saadut tulokset osoittivat koirien ulkoilutustoiminnan olevan hyödyllistä ja mielekästä mielenterveyskuntoutujille. Toiminta sai heidät liikkumaan, osallistumaan erilaiseen toimintaan ja loi uuden ympäristön sosiaalisen vuorovaikutuksen syntymiselle. Koirien ulkoilutus osana sosiaalista kuntoutusta vaatii mielenterveyskuntoutujille toimintaa järjestävän tahon, vapaaehtoisjärjestön ja aikaa toiminnan toteutukseen.

The primary aim of this bachelor´s thesis was to find out how walking with the dogs can act as part of the social rehabilitation of mental health rehabilitation patients. The idea to walk with the dogs with mental health rehabilitation patients came from the supervisor in-charge in Sateenkaaritalo, Riikka Hautala and from Ahti Nyman, a lecturer in the University of Applied Sciences in Vaasa. The intention was that walking with the dogs would become a part of the activities of Sateenkaaritalo. The key concepts in this study were mental health rehabilitation patients and social rehabilitation. Mental health rehabilitation patient refers to person who is rehabilitating from a mental illness. The purpose of social rehabilitation is to strengthen the rehabilitation patient´s social functioning and social interaction skills. Both qualitative and quantitative research methods were used in this bachelor´s thesis. The material was collected first with a questionnaire and then followed by a theme interview. Action research was carried out during six dog walking sessions. The results of this research showed that walking with the dogs is useful and meaningful for the mental health rehabilitation patients. This activity got them to move, to participate in different kind of activities and created a new environment for social interaction. Walking with the dogs, as part of the social rehabilitation, requires an organizing body, a voluntary organization, and time for the implementation.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2011
Translated Title Promoting Wellbeing with Dogs! Walking with the Dogs as Part of the Social Rehabilitation of Mental Health Rehabilitation Patients
Pages 66
Degree Bachelor's
URL https://www.theseus.fi/handle/10024/34272
Language Finnish
University University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal roles
  2. Dogs
  3. Health
  4. Mammals
  5. Mental health and well-being
  6. open access
  7. patients
  8. Pets and companion animals
  9. Rehabilitation
Badges
  1. open access