You are here: Home / Theses / Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä / About

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

By Mari Puustinen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja hevonen kuntouttajana. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tun-nettavuutta ja käyttöä Jyväskylässä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliym-päristössä toteutettava sosiaalisen kuntoutuksen muoto. Se voi olla luonteeltaan ennalta ehkäisevää tai toimintakykyä parantavaa ja sen avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä sekä tukemaan asiakkaan sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Toiminta perustuu ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen sekä talliyhteisöön, jossa toiminta tapahtuu. Opinnäytetyön kvantitatiivinen kysely laadittiin webropol- ohjelmalla ja lähetettiin valituille vastaajille marraskuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana. Kyselyn tuloksista selvisi, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta on Jyväskylän sosiaali- ja opetustoimen sekä asumis- ja TE-palveluiden keskuudessa melko tuntematon kun-toutus muoto. Vastaajista (n=24) 25 % tunnisti toiminnan ja 17 % vastaajista ilmoitti asiakkaidensa käyttävän sosiaalipedagogista hevostoimintaa kuntoutumisensa tukena. Suurim-maksi esteeksi sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käytölle ilmeni palvelun tun-temattomuus 83 %. Muita esteitä olivat palvelun hinta 29 %, alueen palvelun tarjo-ajien tuntemattomuus 29 %. Jatkossa tunnettavuutta voisi pyrkiä lisäämään järjestämällä sosiaalialan ammatti-laisille mahdollisuuden tutustua toimintaan talliympäristössä.

The thesis was commissioned by Hippolis- The National Equine Competence As-sociation of Finland. Hippolis is a coordinator of the equine-industry. The mail goal of the thesis was to examine how well socio-pedagogical equine therapy activities were recognized by the social services in Jyväskylä. Socio-pedagogical equine therapies as a form of social rehabilitation are typically used to support the client's well-being and social growth. They can be prophylactic or im-plemented for the improvement of functional capacity. The activities are based on the human-equine interaction which takes place in the stable environment. Awareness of socio- pedagogical equine activities was charted with a quantitative survey. A questionnaire, prepared with the Webropol-program, was sent between March 2014 and January 2015 to selected respondents working in social services. The results showed that socio-pedagogical equine therapies were a relatively un-known form of rehabilitation. 25 % of the respondents (n=24) identified the activities and 17 % of them told that their clients were using socio-pedagogical equine therapy to support their rehabilita-tion. The main obstacles for using the therapies were the respondents’ unfamiliarity with them (87 %), the cost of the services (29 %) and unawareness of the service providers in the area. In the future awareness of socio-pedagogical equine therapy services could be in-creased if the professionals of social services had an opportunity to explore the services in the stable environment.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2015
Translated Title The conspicuousness and use of socio-pedagogical equine therapy as a means of social rehabilitation in Jyväskylä
Pages 43
Publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Department Rehabilitation Counselling and Planning
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/92332
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted therapies
  3. Horses
  4. Mammals
  5. open access
  6. Rehabilitation
  7. Therapeutic horsemanship
Badges
  1. open access