You are here: Home / Theses / Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen / About

Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

By Katariina Ansamaa

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä löytämään ja mahdollistamaan asiakkaalle arjen merkityksellisiä toimintoja. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa lasten koira-avusteisesta toimintaterapiasta. Teoreettinen viitekehys muodostuu eläin- ja koira-avusteisen terapian katsauksesta sekä lapsen kehityksen teoriasta. Opinnäytetyön tutkimuksellisena osana tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka tavoite oli tutkia eläin- ja koira-avusteisesta terapiasta julkaistua tietoa. Aineistoon valikoitui kahdeksan tutkimusartikkelia ja kaksi kirjaa, jotka käsittelivät eläinavusteista terapiaa ja/tai eläimen suotuisaa vaikutusta ihmiseen. Tietoa kerättiin eläinten terapeuttisista tekijöistä, eläinavusteisesta toimintaterapiasta ja koiran roolista terapiassa. Osana opinnäytetyötä kehitettiin kirjauslomake koira-avusteisen toimintaterapian havainnointiin. Kehittämistyössä hyödynnettiin katsauksen avulla saatua tutkimustietoa, joka sidottiin toimintaterapian viitekehykseen. Lomake ei sisälly opinnäytetyön julkaistavaan versioon. Tutkimustuloksissa osoitettiin eläinavusteisen toimintaterapian lisäävän motivaatiota osallistua terapiaan. Toimintaterapiassa koiraa käytettiin vahvistamaan ja tukemaan toimintaa. Tutkimuksissa terapiakoiria käytettiin myös stimuloimaan kommunikaatiota ja kognitiivisia toimintoja. Koiran todettiin vaikuttavan myös keskittymiseen. Johtopäätöksissä todettiin koira-avusteisen terapian käytön lasten toimintaterapiassa olevan perusteltua. Koira vaikutti lapsen kehitykseen suotuisasti ja koiran avulla terapian tuloksellisuus parani. Koira-avusteisessa lasten toimintaterapiassa harjoiteltavat asiat nousivat katsauksen, lapsen kehityksen, taitojen ja valmiuksien arvioinnin sekä lasten toimintaterapialle tyypillisten lähestymistapojen näkökulmista.

There are lots of studies about animal’s influence on human health and welfare. In occupational therapy a dog can be used to discover and enable the meaningful everyday actions. There are lots of studies about animal-assisted therapy but right now there are only few studies about dog-assisted therapy. The purpose of this thesis is to gather information about dog-assisted occupational therapy to children. The theoretical frame of reference forms from a review of animal-assisted and dog-assisted therapy and from the theory of child’s development. A literature review was made as the research part of the thesis. Its goal was to investigate published information about animal-assisted and dog-assisted therapy. Nine research articles and two books that included information about animal-assisted therapy and animal’s beneficial influence on the human were selected. Information was gathered about animal’s therapeutic factors, animal-assisted occupational therapy and dog’s role in therapy. One part of the thesis was to develop a documentation form to observe dog-assisted occupational therapy. Research data from the review was used in development work and was tied to occupational therapy’s frame of reference. The documentation form isn’t public. The research results showed that animal-assisted occupational therapy increases motivation to participate. In occupational therapy the dog was used to strengthen and support the action. Therapy dogs were also used to stimulate communication and cognitive functions. The dog was also noted to influence in concentrating. In the conclusion was stated that using dog-assisted therapy in children’s occupational therapy is justified. The dog’s influence in child’s development was beneficial and with dog’s help outcome was more successful. Trained things in dog-assisted children’s occupational therapy were found from the review, child’s development, the assessment of skills and capabilities and typical children’s occupational therapy perspectives.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2014
Pages 48
Publisher Turun ammattikorkeakoulu
Department Occupational Therapy
Degree Bachelor's
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/84964
Language Finnish
University Turku University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Child development
  3. Dogs
  4. Mammals
  5. Occupational Therapy
  6. open access
Badges
  1. open access