The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

HabriCentral will be intermittently unavailable due to scheduled maintenance on Tuesday, January 19, 2021 starting at 11am ET. There will be some downtime of site features during the maintenance period. Please plan accordingly and we do apologize for any inconvenience. close

 
You are here: Home / Theses / Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar / About

Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar

By Cecilia Mannström

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Endast 17,5% av Finlands befolkning 2015 uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kvinnor har fysiska, psykiska och sociala målsättningar då de är ut och går med en hund. Undersökningen är gjord genom en enkät. Enkäten skapades och besvarades i webbtjänsten Surveymonkey. Enkäten delades ut på skribentens Facebook sida samt genom privata Facebook meddelanden. För att besvara enkäten måste man vara kvinna och myndig. Enkäten delades ut enbart på svenska. Forskningsfrågorna är; 1. Vilka fysiska, psykiska och sociala målsättningar har kvinnor då de motionerar med en hund? 2. Vilken målsättning framkommer främst? Svaren systematiserades i Microsoft Excel. Sammanlagt användes 57 svar i analysen. Analysen gjordes genom en univariat analys metod, som är en analys av varje svar enskilt. I resultaten framgår att de flesta anser sig ha bra fysisk hälsa. De flesta motionerar genom långsam och rask promenad. De flesta är fysiskt aktiva över 6,5 timme per vecka och når därmed de finska rekommendationerna för motion per vecka. De främsta målsättningarna som dessa kvinnor har då de är ut och går med hunden är att hunden och kvinnorna själva skall få motion samt att njuta av naturen. Kvinnorna är fysiskt mycket aktiva med sina hundar och hunden motiverar kvinnorna att röra på sig. Denna undersökning presenterar hunden som ett lämpligt verktyg att använda sig av i kvinnornas motioneringsplanering. Som idrottsinstruktör anser jag att det är nödvändigt att utveckla sina kunskaper och metoder vid planering av motion. Det är viktigt att veta de positiva fördelarna med att motionera med en hund.    

Vain 17,5% Suomen väestöstä saavuttaa päivittäisen fyysisen liikunnan suositukset. Lii-kuntaohjaajana olen sitä mieltä, että omaa tietoa ja taitoa on kartutettava liikuntaa suunni-teltaessa. Koiraa voisi käyttää työkaluna naisten motivoimisessa liikunnan sarassa ja olisi tärkeää liikunnanohjaajana tietää positiiviset edut koiran kanssa liikkumisesta. Tämä opinnäytetyö on kvantitatiivinen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko naisilla fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia tavoitteita ulkoiluttaessaan koiraansa. Tutkimus toteutettiin kyselylomaketta käyttäen. Lomake luotiin ja vastaukset kerättiin käyttämällä webpalvelua nimeltä Surveymonkey. Kyselylomake julkaistiin tekijän omalla Facebook-sivulla sekä jaettiin myös yksityisten Facebook-viestien kautta. Kyselyyn vastaaminen edellytti, että kyseessä on täysi-ikäinen nainen. Kyselylomake oli vain ruotsiksi. Tutki-muksen kysymykset olivat; 1. Mitkä fyysiset, henkiset ja sosiaaliset tavoitteet naisilla on ulkoiluttaessaan koiraansa? 2. Mikä tavoite esiintyy eniten? Vastaukset systematisoitiin käyttämällä Microsoft Excel-ohjelmaa. Analyysissä käytettiin yhteensä 57 vastausta. Analyysi tehtiin univariaatti analyysiä käyttäen, eli jokaista vastausta analysoitiin erik-seen. Tulokset osoittavat useimpien naisien uskovan, että heillä on hyvä fyysinen terveys. Useimmat naiset kuntoilevat kävelemällä sekä hitaasti että reippaasti. Useimmat naiset ovat fyysisesti aktiivisia yli 6,5 tuntia viikossa ja täyttävät täten suomessa suositellut lii-kuntatavoitteet. Näiden naisten tärkeimmät tavoitteet ovat koiran ja oman itsensä saama liikunta sekä luonnosta nauttiminen. Naiset ovat erittäin fyysisesti aktiivisia koiriensa kanssa ja koirat motivoivat naisia liikkumaan. Tämä tutkimus tuo esille koiran sopivuuden työkaluna naisten liikuntasuunnitellussa.

Only 17,5% of Finlands population 2015 achieve the recommendations of daily physical activity. This thesis is a quantitative study. The purpose of this study is to examine if women have physical, mental and social targets when they are out walking with a dog. The survey was conducted through a questionnaire. The questionnaire was created and answered on the webpage Surveymonkey. The questionnaire was published on the writer's own Facebook page and sent via private Facebook messages. To complete the survey, one must be female and of legal age. The questionnaire was distributed only in Swedish. The research questions were; 1. Which physical, mental and social targets do women have when exercising with a dog? 2. Which target primarily occurs? The answers are systema-tized in Microsoft Excel. A total of 57 responses were used in the analysis. The analysis was done by a univariate analysis, where every answer is analysed separately. The results show that most subjects consider themselves of good physical health. Most of the women exercise by slow and brisk walking. Most of the women are physically active over 6,5 hours per week and achieve by that the Finnish nutrition recommendations. The main goals of these women when they are out walking the dog is that both the dog and the women get exercise but also enjoy nature. Women are highly physically active with their dogs and a dog can motivate women to keep active. This study presents a dog as a suitable tool used in women’s physical training planning. As a sports instructor I find it necessary to develop personal knowledge and methods used when planning training. It’s important to know positive benefits of training with a dog.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2015
Translated Title Exercising with a dog – a health promoting aspect A quantitative studie with focus on the physical, menta and social targets of women
Pages 43
Publisher Yrkeshögskolan Arcada
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/103739
Language Swedish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal roles
  2. Dogs
  3. Exercise
  4. Mammals
  5. Mental health and well-being
  6. open access
  7. Pets and companion animals
  8. Women
Badges
  1. open access