You are here: Home / Theses / Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi / About

Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi

By Meri Apiala, Hanna Hermunen, Tiina Kohonen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjauskansio Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille. Toiminnallisia menetelmiä sisältävää ohjauskansiota käytetään lasten syrjäytymistä ennaltaehkäisevässä kerhotoiminnassa ohjauksen apuvälineenä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää eläinavusteista toimintaa sosiaalialan näkökulmasta, laajentamalla Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoiden toimintaa koskemaan myös syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Aloimme suunnitella ohjauskansiota keväällä 2013 ja luovutimme valmiin työn Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille keväällä 2014. Erilaiset keinot lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi ovat tällä hetkellä yhteiskunnallisesti pinnalla ja näin kehittämistyömme on ajankohtainen. Erityisesti kolmannen sektorin merkitys syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä on korostunut ja järjestöt ovat entistä enemmän mukana järjestämässä lapsille toimintaa. Kaikki sosiaaliset verkostot edesauttavat lapsen tasapainoista kehitystä ja ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. Siksi on tärkeää, että julkisen sektorin rakenteiden, esimerkiksi koulun lisäksi kolmas sektori tarjoaa erilaista toimintaa lapsille. Suunnitellessamme ohjauskansiota valitsimme menetelmät huomioiden toiminnan tavoitteet sekä apuvälineenä käytettävän koiran hyödynnettävyydet ja rajoitukset. Tietoperustan ja ohjauskansion kasaamisessa käytimme kirjallisuutta ja tutkimuksia perustelemaan työmme tarpeellisuutta ja valitsemiamme menetelmiä. Tukikoirakkotoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja siihen osallistuvat henkilöt voivat vaihtua usein. Siksi ohjauskansio on tehty yksinkertaiseksi ja selkeäksi, jotta toimintaa voidaan jatkaa eri ohjaajien toteuttamana myös myöhemmin. Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakot kokivat, että ohjauskansio vastasi heidän tarpeitaan. He aikovat hyödyntää ohjauskansioita lasten, mutta myös muiden ryhmien ohjauksessa sovellettavissa olevien menetelmien ansiosta.

The aim of this functional Bachelor’s thesis was to plan and create a guide for Central-Uusimaa area association for a mental health dog support unit. The guide includes functional methods, is planned and is aimed to be a tool for childrens society groups that have come together to prevent possible social exclusion. The purpose of our Bachelor’s thesis is to develop animal assisted activitities from a social services point of view. We develop animal assisted activities by expanding the work of support dog operations concerned with children who are at the risk of being excluded. We began to plan the guide in spring 2013 and we presented the finished project to Central-Uusimaa area association for a Mental Health support dog unit in spring 2014. Different methods in the area of social exclusion concerning children and adolescents are currently socially hot topics. Therefor this is the reason why our development work is essential. The third sector there is particular emphasis on the prevention of social exclusion of children. Social relationships will benefit childrens balanced development while assisting in preventing social exclusion. It is essential to have various activities for children to prevent social exclusion outside of the school environment. During the planning procedure, we studied the benefits and limitations of using dogs while not deviating from our objectives. When we were writing our theoretical backround and gathering information, we used literature and researches to provide an explanation for the methods used and to show why our work is so valuable. The support dog operation is a voluntary based platform with an easy to use guide for volunteer so they can adapt quickly. Central-Uusimaa area association for a Mental Healt support dog unit said that the guide was an answer to their needs. They are planning to use this guide to benefit their work and also to assist other groups because of the guides adaptability.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2014
Translated Title APIALA, MERI, HERMUNEN, HANNA & KOHONEN, TIINA: Using a support dog - a guide to help group activities preventing social exclusion
Pages 86
Publisher Lahden ammattikorkeakoulu
Department Social Services
Degree Bachelor's thesis in social pedagogy for work with adults
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/76724
Language Finnish
University Lahti University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Children
  3. Dogs
  4. Guide dogs
  5. Mammals
  6. open access
  7. social exclusion
  8. Social Skills
Badges
  1. open access