You are here: Home / Theses / Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena / About

Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

By Johanna Alasaari, Hanna Ala-Nissilä

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa käytetään Green Care -nimitystä kokonaisvaltaiselle luonnon hyödyntämiselle ammatillisessa terapeuttisessa toiminnassa, mihin sisältyvät ympäristö, toiminta ja yhteisö. Tavoitteena on selvittää, mitä Green Care on, mitä se on Perhekoti Toiskassa ja kuinka sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa näkyy kuntoutuksellisuus. Tutkimuksessa havainnoidaan Perhekoti Toiskan nuoria sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, mutta heitä ei nosteta tutkimuksen kohderyhmäksi. Tutkimuksen teoriaosuus koostuu mielenterveyden, kuntoutuksen, Green Caren ja hevostoiminnan kokonaisuuksista. Mielenterveysosiossa käsitellään mielenterveyden käsitettä yleisesti, siihen vaikuttavia tekijöitä ja kehitystehtäviä, ja kuntoutusosio selvittää kuntoutuksen osa-alueiden, sosiaalisen kuntoutuksen sekä tunnetaitokasvatuksen käsitteitä. Lisäksi käsitellään Green Care -mallin esiintymistä Euroopassa ja Suomessa, sen osuutta mielenterveyspalveluissa sekä terapiakoulutuksen tilaa Suomessa. Lisäksi kerrotaan sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta, käydään läpi terapiaprosessia ja hahmotetaan, miksi hevonen on hyvä työväline sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusote on empiirinen eli kokemusperäinen. Ongelmaa lähestytään havainnoinnin, avoimien haastatteluiden ja teemahaastattelun avulla. Tutkimuksen perusteella Green Care -toiminnalla on selvät yhteydet sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä ja parantamisessa. Ympäristön, yhteisön ja toiminnan yhteisvaikutuksella saadaan aikaan hyviä tuloksia, jotka tehostuvat erityisesti toiminnassa eli sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa.

The purpose of this bachelor thesis is to study the benefits of nature in promoting psychosocial wellbeing. The focus was on socio-pedagogical horse activity. The research uses Green Care term to describe a holistic way of using the nature in professional therapeutic work including the environment, activities and the community. The purpose is to find out what Green Care means, especially in the residential family home Toiska. The aim was also to find and define the rehabilitative part of the socio-pedagogical horse activity. The adolescents participating in the activity are observed but they are not the target group of the study. The theory part of the research includes the following topics: mental health, rehabilitation, Green Care and socio-pedagogical horse activity. Mental health is dealt with in general also the factors influencing mental health are discussed. Rehabilitation is dealt with from different angles too; the sub-categories, social rehabilitation and the concept of social emotional learning. In addition the research handles the distribution of the Green Care model in Europe and Finland, its part in the mental health services and the state of the therapy education in Finland. Social-pedagogical horse activity is introduced – the therapy process and why the horse is a good tool for supporting psychosocial wellbeing. The study is qualitative and the methods empirical. The research problem is dealt with the help of observations, open interviews and theme interviews. The interaction of environment, community and activities gives good results, which are strengthened by socio-pedagogical horse activity. According to the research, Green Care method correlates with supporting and promoting the psychosocial wellbeing. The interaction of environment, community and activities gives good results which are strengthened by socio-pedagogical horse activity.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2010
Translated Title Green Care and Socio-Pedagogical Horse Activity – The Role of Horse Activity in Supporting Psychosocial Wellbeing
Pages 73
Publisher Vaasan ammattikorkeakoulu
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/22318
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal roles
  3. Green care
  4. Mental health and well-being
  5. open access
  6. psychological well-being
  7. Rehabilitation
Badges
  1. open access