You are here: Home / Theses / Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille / About

Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

By Tarja Moilanen, Riikka Surkka

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan ammattilaisina toimintaterapeutit voivat hyödyntää kaverikoiratoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia työssään. Yhteistyökumppanina oli Suomen Kennelliiton alaisena toimiva Kuopion seudun kaverikoirat. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin laitoshoidossa asuvat ikääntyvät. Aineisto kerättiin kahdesta kohteesta, hoitokodista sekä pitkäaikaisosastolta, joissa kaverikoirat vierailivat säännöllisesti. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmella eri kerralla ja tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa käytettiin viitekehyksenä Inhimillisen toiminnan mallia (Model of Human Occupation), jonka keskeiset käsitteet käsiteltiin teoriaosiossa. Tutkimustulokset esiteltiin viitekehyksen käsitteillä. Tutkimustuloksissa kuvattiin ikääntyvien hetkellisiä kokemuksia ja toiminnan merkitystä kaverikoiravierailujen aikana. Tutkimustulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia eläinten terapeuttisuudesta. Koirat toivat ikääntyville iloa, mielekästä toimintaa ja vaihtelua laitosympäristöön. Koirien läsnäolo ja vilpittömyys lisäsivät hyvää oloa ja kohottivat mielialaa. Kaverikoiratoiminta mahdollisti ikääntyvien osallistumisen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Koirien avulla ikääntyvät pystyivät toteuttamaan hoivaajan roolia ja koirat saivat heidät tuntemaan itsensä tarpeellisiksi. Tutkimustulosten mukaan koirat myös auttoivat ikääntyviä ilmaisemaan tahtoaan. Tämän tutkimuksen mukaan kuntoutusalan ammattilaisena toimintaterapeutti voi monipuolisesti hyödyntää kaverikoiratoiminnan tarjoamia mahdollisuuksia ylläpitämään ja edistämään asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

The aim of the thesis was to survey the significance of care dog activity for the wellbeing of elderly people. The purpose of the research was to increase the knowledge of animals’ therapeutic influences on people. Another target was to increase the know-how of the occupational therapists as experts on rehabilitation work: how can their work benefit from the possibilities of the care dog activity? The thesis was written in cooperation with Kuopion seudun kaverikoirat (The Care Dogs of the Kuopio Region) which is a subordinate of The Finnish Kennel Club. The research was a qualitative research. The elderly people living in institutions were chosen to be the target group of the research. The data was gathered in two places, in a nursing home and in a long-term unit where the care dogs visited regularly. The data of the research was gathered in three separate times and the research method used was participating observation. The data was analyzed using a theory-based content analysis. The framework of the research was The Model of Human Occupation. The central terms of it were discussed in the theoretical part of the research. The research results were presented using the terms of the framework. The temporal experiences of the elderly people and the significance of the activity during the visits of the care dogs were described in the results. The results of this thesis confirmed the earlier research results concerning animals’ therapeutic affection. The dogs brought joy, enjoyable action and some change to the elderly people living in the institutional environment. The presence and the sincerity of the dogs brought higher spirits to the elderly. The care dog activity enabled the elderly people’s participation in social life. With the help of the dogs the elderly people were able to actualize the role of a caretaker and the dogs made them feel needed. According to the research results the dogs also helped the elderly people to express their volition. According to this research an occupational therapist as an expert on rehabilitation work can variedly take advantage on the possibilities provided by the care dog activity in sustaining and improving the physical, mental and social wellbeing of a client.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2011
Translated Title Significance of care dog activity for the wellbeing of elderly people
Pages 42
Publisher Savonia-ammattikorkeakoulu
Department Social Services, Health and Sports
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/36432
Language Finnish
University Savonia University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted therapies
  3. Dogs
  4. Mammals
  5. Occupational Therapy
  6. Older adults
  7. open access
Badges
  1. open access