The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Eläimet apuna mielenterveyden hoitotyössä, sairaanhoitajan näkökulma / About

Eläimet apuna mielenterveyden hoitotyössä, sairaanhoitajan näkökulma

By Merja Reponen, Elisa Lammila

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen kautta saadun tiedon avulla kehittää hoitotyötä eläinavusteisen toiminnan kautta mielenterveyden hoitotyössä. Opin-näytetyön tarkoituksena on sairaanhoitajille tehtävien teemahaastattelujen kautta selvittää, miten eläimiä käytetään mielenterveyden hoitotyössä apuna. Opinnäyte-työssä selvitettiin eläinten käyttöä mielenterveyden hoidossa haastattelemalla sairaanhoitajia sekä tekemällä tutustumiskäyntejä Kennelliiton Kaverikoirien mukana. Yhteistyökumppaniksi saatiin Kauhajoen palvelukoti. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineistonkeruumenetelmänä olivat teemahaastattelut ja havainnointi. Opinnäytetyössä haastateltiin neljää sairaanhoitajaa. Vastaukset käsiteltiin sisällönanalyysillä. Eläinten käyttö mielenterveyden hoitotyössä vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden elämään. Säännöllisillä vierailuilla asiakas ja eläin saavat luotua läheisen suhteen toisiinsa. Eläin luo luottamuksellisen suhteen myös sellaisiin henkilöihin, joiden on vaikea luottaa toisiin ihmisiin. Eläimen pehmeän karvan silittäminen luo mielihyvää ja rentouttaa. Eläimestä välitetään ja sille ei kiukutella, vaikka ihmisille oltaisiin ”pahalla päällä”. Opinnäytetyön tulosten mukaan eläinten käyttö on suositeltavaa mielenterveyden hoitotyössä laajemmin, mitä tällä hetkellä niitä käytetään.

The aim of the thesis was to develop mental health nursing with the help of the material obtained from the interviews, using animal-assisted activities. The purpose of the thesis is to find out how animals are used for mental health nursing through theme interviews with nurses. The thesis investigated the use of animals in the treatment of mental illnesses by interviewing nurses and making visits with the Kennel Club Dog Mates. Kauhajoki service home was the partner in this study. The thesis was carried out using a qualitative research method. The material collection method was theme interviews and observation. Four (n=4) nurses were interviewed for this thesis. The responses were processed by content analysis. The use of animals in mental health nursing has a positive impact on customers' lives. During regular visits, the client and the animal can create an attachment to each other. The animal also creates a trusted relationship with people who find it difficult to trust other people. Caressing the animal's soft coat brings pleasure and relaxes. The animal is cared for and it is not fired, even if it is “in a bad mood”. According to the results of this thesis, the use of animals is recommended in mental health nursing more widely than is currently being used.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2017
Translated Title Animals as Help in Mental Health Nursing – Nurses' Point of View
Pages 46
Publisher Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Department School of Health Care and Social Work
Degree Degree Programme in Nursing
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/129690
Language Finnish
University SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Mental health and well-being
  3. nursing
  4. open access
  5. schizophrenia
Badges
  1. open access