The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Paro-hyljerobotti mahdollistamassa ikääntyvän muistisairaan ihmisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja / About

Paro-hyljerobotti mahdollistamassa ikääntyvän muistisairaan ihmisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja

By Juulia Mourujärvi, Anna Ruuskanen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen myötä myös muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy. Muistisairauden edetessä ihmisen kommunikaatio ja vuorovaikutus muuttuu, minkä vuoksi hän tarvitsee tukea tunteiden ja tarpeiden ilmaisemiseksi. Toimintaterapian tarkoitus on mahdollistaa ikääntyvälle muistisairaalle ihmiselle osallistuminen itselle tärkeisiin toimintoihin. Paro-hyljerobotin tarkoitus on lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Parolla pyritään saavuttamaan samoja hyötyjä kuin eläinavusteisella terapialla ja toiminnalla sellaisissa paikoissa, joissa ei voida pitää oikeaa eläintä. Opinnäytetyö on osa Eheän Elämän Ehtoo (EEE) – hanketta. Hankkeen tarkoituksena on luoda vanhustyöhön ennaltaehkäiseviä ja omatoimisuutta lisääviä toimintamalleja. Niiden avulla pyritään parantamaan ikääntyvän väestön terveyttä, hyvinvointia ja omaehtoista vanhuudessa pärjäämistä. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina on Caritas-säätiö. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ikääntyvän muistisairaan ihmisen ja Paron välistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Tutkimuksen tehtävänä on kuvailla miten Paron käyttö mahdollistaa vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja ikääntyvällä muistisairaalla ihmisellä. Tiedonantajana oli ikääntyvä muistisairas ihminen, jolla sairaus oli vaikuttanut kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen. Aineisto kerättiin videoimalla vuorovaikutustilanteita, joissa tiedonantajalla oli Paro käytössään. Videoilta havainnoitiin tiedonantajan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Aineisto analysoitiin teorialähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Analyysirunko muodostettiin Inhimillisen toiminnan malliin perustuvan Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) – arviointimenetelmän pohjalta. Tutkimustulosten mukaan Paro antaa ikääntyvälle muistisairaalle ihmiselle mahdollisuuden fyysiseen kontaktiin, joka näkyi toistuvana koskettamisena kuten silittämisenä, nyppimisenä ja puristamisena. Ikääntyvä muistisairas ihminen oli Paron kanssa katsekontaktissa jokaisella tutkimuskerralla, katsekontaktin määrä ja kesto vaihtelivat. Näiden lisäksi Paro mahdollisti itsensä ilmaisun, joka näkyi kasvojen ilmeissä ja erilaisissa äänissä kuten naurussa. Paroa käyttäessä ikääntyvä muistisairas ihminen oli vuorovaikutustilanteissa kymmeniä minuutteja, usein kauemminkin. Näin ollen Paron käyttäminen antaa ikääntyvälle muistisairaalle ihmiselle mahdollisuuden osallistua vuorovaikutukseen. Paron avulla ikääntyvä muistisairas ihminen voi ilmaista itseään, joten Paroa voidaan käyttää menetelmänä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemisessa, esimerkiksi tunteiden viestinnässä. Paro mahdollistaa ikääntyvälle muistisairaalle ihmiselle hoivaamisen ja huolenpidon.

The number of the elderly with dementia will grow in future. Communication and interaction changes through the illness and people need support to express their feelings and needs. The aim of the occupational therapy is to enable occupational participation to the elderly with dementia. Paro is a robotic seal which is designed to stimulate interaction between people. It is supposed to make similar effects like animal assisted therapy in places where it is not possible to keep real pets. This thesis is a part of the project Harmonius Twilight of My Life. The aim of the project is to create preventative services and services that increase independent initiative to the elderly care. With those services it is possible to improve the health and well-being of the elderly. The partner of the thesis is Caritas Foundation. The aim of the study was to describe how Paro enabled communication and interaction skills of an elderly person with dementia. The thesis was a qualitative study which was carried out through videotaping the communication and interaction between an elderly person with dementia and Paro. The data was analyzed using the method of content analysis. Study results showed that Paro enabled contacting and gazing to the elderly person with dementia. Paro also helped the elderly person express herself. Paro gives a possibility for the elderly with dementia to participate in the interaction. It enables the elderly to express themselves, therefore Paro can be used as a method to promote communication and interaction and express feelings. Paro increases nurturing and care with the elderly suffering from dementia.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2013
Translated Title : Paro Enabling Communication and Interaction Skills of Elderly Person with Dementia
Pages 59
Publisher Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Department Occupational Therapy
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/64656
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Dementia
  3. Occupational Therapy
  4. open access
  5. robotic animals
Badges
  1. open access