HABRI Central - Resources: Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikuttavuus työyhteisössä: About

The Human Animal Bond Research Institute (HABRI) is issuing a call for research proposals from institutions and organizations across the globe to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted interventions (AAI), both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Theses / Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikuttavuus työyhteisössä / About

Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikuttavuus työyhteisössä

By Milla Ristola

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyössä tutkittiin Green Care -ideologiaan pohjautuvaa koira-avusteista työskentelymenetelmää sosiaalisen työllistämisen työpajalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda koira-avusteinen työmenetelmä työyhteisölle näkyväksi, sekä selvittää, miten koiran läsnäolo vaikuttaa työpäivän kulkuun, työssä viihtymiseen ja sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin. Tutkimus toteutettiin Anjalankosken Työttömät ry:n meneillään olevaan tuetun työllistymisen Tukipuu 2G–Green Power 2013–2015 -hankkeelle yhdistyksen Kouvolan Inkeroisessa sijaitsevassa toimintapisteessä. Tutkimuksen aikana työpaja työllisti kahdeksan henkilöä, jotka siten osallistuivat tutkimukseen. Tutkimus käsittää sosiaalialan jäsentymistä Green Care -ideologian taustateoriaan. Opinnäytetyössä tarkastellaan eri näkökulmista ihmisen ja luonnon elementtien välistä hyvinvointi- ja vuorovaikutussuhdetta. Aineistonhankintamenetelminä käytettiin osallistuvaa havainnointia, avointa haastattelua, koira-aiheisia tunnekortteja sekä työhyvinvointia mittaavaa, työpäivän kulun kokemuksiin perustuvaa, palautelaatikkoon annettuja vastauksia. Tuloksia verrattiin sekä koottiin, koirattomien ja koirallisten päivien kesken saatujen vastausten perusteella. Tutkimuksessa käytettiin fenomenologista lähestymistapaa, koska toteutukseen liittyivät vahvasti vuorovaikutuksellinen ja kokemuksellinen näkemys tietyssä toimintaympäristössä. Tutkimus osoitti koiran läsnäololla olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Työyhteisössä lisääntyivät keskinäinen vuorovaikutus, yhteisöllinen kokemuksellisuus sekä työn merkityksellisyys. Koiran koettiin tuovan luottamuksellisuutta vastavuoroisuudellaan. Koira-avusteista toimintaa pidettiin myös mielekkäänä. Se lisäsi myönteistä mielikuvaa sosiaalisesta minuudesta, jolloin se loi luottamusta omien kykyjen mukaiseen toimintaan. Myös tiedonhalu koira-avusteista menetelmää kohtaan lisääntyi. Tutkimuksen tuloksien perusteella johtopäätöksenä voidaan todeta, että koiran mukanaan tuomat hyvinvointivaikutukset edistäisivät heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimintakykyä. Lisäksi, lisäämällä koira-avusteista toimintaa sosiaalisen työllistämisen työpajoille voidaan kehittää erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

In this study Green Care ideology based on a dog-assisted working method in workshop of social employment was examined in. The aim of this study was to bring out a dog-assisted method to the workplace, also to clarify a dog´s impact how working day goes, satisfaction at work and social interaction. The research was conducted in ongoing project of supported employment Tukipuu 2G–GreenPower 2013–2015 in Inkeroinen and was operated in the facilities of Anjalankosken Työttömät. During this the workshop employed eight people who participated in this study. The study includes the social structures on the background of ideological theory in Green Care ideology from different points of view as well as the elements of well-being and interpersonal relationship between a man and nature. As methods for collecting material were observation, open interviews, dog-themed cards as well as responses given after a working day. The results were compared and collected, based on the given answers between the days with or without a dog. The study used a phenomenological approach because strong association with the implementation of relational and experiential approach in given environment was related to it. The study showed that the presence of a dog has a significant positive impact. Increasing interaction, collaborative and experiential significance of the work was shown in the workplace. A dog was regarded as bringing confidentiality with it´s presence. Dog-assisted activities were also considered meaningful. It added a positive image of the social self and therefore created more confidence to a person´s own skills at work. In addition, curiosity to dog-assisted methods increased. Based on the results of the study it can be concluded that the adding a dog-assisted method in social employment workshops would develop a variety of new opportunities to employ.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2013
Translated Title Increasing Dog-Assisted Activity in Social Employment Workshop – Impact in the Workplace
Pages 61
Publisher Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Department Social Services
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/64968
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Ecology
  3. Green care
  4. open access
  5. Psychiatry and psychology
  6. social interactions
Badges
  1. open access