The HABRI Central Team continues to monitor emerging research and information about the COVID-19 pandemic. Visit our collection of resources, https://habricentral.org/features/covid-19 close

 
You are here: Home / Theses / Eläinavusteinen erityispedagogiikka : Koira-avusteisen työskentelyn merkitys kahdelle kehitysvammaiselle henkilölle kotona ja toimintakeskuksessa / About

Eläinavusteinen erityispedagogiikka : Koira-avusteisen työskentelyn merkitys kahdelle kehitysvammaiselle henkilölle kotona ja toimintakeskuksessa

By Norma Tiainen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen, toiminnallinen tutkimus, jonka tavoite oli tuoda esille eläinavusteista työskentelyä, sen hyötyjä ja soveltamismahdollisuuksia erityispedagogisessa toiminnassa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Toiminnalliset osuudet toteutettiin kahden aikuisen vaikeasti kehitysvammaisen henkilön asumisyksiköissä sekä toimintakeskuksessa. Asumisyksiköissä toiminta oli yksilöllistä ja toimintakeskuksessa ryhmämuotoista. Keskeisinä tutkimuskysymyksinä olivat: ”Miten koira-avusteista työskentelyä voi hyödyntää erityispedagogiikassa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa?” sekä ”Mitä koira-avusteiset aktiviteetit tuovat kahden vaikeasti kehitysvammaisen henkilön elämään kotona ja toimintakeskuksessa?” Toiminnallisissa osuuksissa käytettiin sekä osallistuvaa havainnointia että ulkopuolisen henkilön tekemää havainnointia. Havainnoinnin lisäksi asiakkaat haastateltiin jälkeenpäin avoimessa, vapaamuotoisessa haastattelussa. Tulosten mukaan eläinavusteinen työskentely ja erityispedagogiikka ovat sovellettavissa yhteen. Eläinavusteinen erityispedagoginen toiminta toi useita positiivisia vaikutuksia aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden elämään, kuten merkityksellisiä oppimiskokemuksia, itsetunnon vahvistamista, oman elämän hallintaa, yhteenkuuluvuutta yhteisön ja ympäristön kanssa, voimaantumista vastuutehtävien avulla sekä iloa ja hyvinvointia. Koiran läsnäolo toi myös läheisyyttä, välittämisen ja turvallisuuden tunnetta, tasaveroista ja aitoa kohtaamista sekä sanatonta vuorovaikutusta. Johtopäätöksinä voitiin todeta, että eläinavusteisuus toi uusia ulottuvuuksia erityispedagogiseen työskentelyyn aikuisten vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Koi-ralla oli tutkimuksen toiminnallisissa osuuksissa asiakkaisiin positiivinen vaikutus, oli se tilanteessa vain läsnä tai mukana toiminnassa. Eläinavusteinen erityispedagogiikka vaatii työntekijältä tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta sekä luovuutta. Työntekijän on myös huomioitava sekä asiakkaan että eläimen turvallisuus ja hyvinvointi sekä eläimen ja ympäristön soveltuvuus toimintaan. Eläimen mukaan ottamisen on aina oltava asiakaslähtöistä, eikä eläinavusteinen työskentely sovi kaikille. Eläinavusteisen erityis-pedagogisen työskentelyn lisääntyminen ja kehittyminen aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa toteutettavassa toiminnassa vaatisi nykyistä enemmän koulutusmahdollisuuksia sekä erityisaikuiskasvatuksen että eläinavusteisen työskentelyn osalta.

The purpose of this functional study was to bring out animal-assisted work, its benefits and possible applications in the special education and activities with adults with intellectual disabilities. Functional parts were carried out in the residential care homes and in the activity center. Activities in the residential care homes were individual and in the activity centre they were carried out in groups. The main research questions were: How does the dog-assisted work help with the special education with two adults with intellectual disabilities and what will a dog-assisted activities bring to their lives at home and activity center? Data were collected using participant observation as well as non-participant observation in the functional parts. After the observation the two clients were interviewed. The results showed that animal-assisted work and special education are applicable to together. Animal-assisted special pedagogical activities brought a number of positive effects on lives of people with intellectual disabilities, such as relevant learning experi-ences, strengthening self-esteem, life-management, solidarity with the community and the environment, empowerment, joy and well-being. The presence of the dog also brought intimacy, caring and a sense of safety, equal and genuine encounters and non-verbal interaction.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2015
Translated Title Animal-Assisted Special Education: The Meaning of Dog-Assisted Special Education for two Persons with Intellectual Disabilities at Home and at the Activity Centre
Pages 61
Publisher Tampereen ammattikorkeakoulu
Degree Bachelor's
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/92278
Language Finnish
University Tampere University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. open access
  3. pedagogy
  4. Residential Care Institutions
  5. Special Education
Badges
  1. open access