You are here: Home / Theses / Osana laumaa : Eläin lapsen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukena / About

Osana laumaa : Eläin lapsen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukena

By Sirpa Souranto

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kokemustietoa siitä, miten lapsen sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta voidaan tukea eläinavusteisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Tavoitteena oli selvittää, miten lapset kokevat tämänkaltaisen ryhmämuotoisen toiminnan ja miten toiminta tukee lasten sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Opinnäytetyön yhteistyötahona toimi eräs tamperelainen koulu, jonka kolmannen luokan oppilaista muodostuneelle kahdeksan hengen pienryhmälle järjestettiin seitsemän ryhmäkerran toiminnallinen toteutus syksyllä 2017. Tutkimus toteutettiin toiminnallisena tapaustutkimuksena, jossa pääasiallisina aineistonkeruumenetelminä olivat osallistuvan havainnoinnin lisäksi ryhmäkertojen aikana käydyt keskustelut ja palautelomakkeet sekä ryhmätyön avulla kerätyt lasten mielipiteet toiminnasta. Saatu tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti, ja analysointia täydennettiin aiheeseen liittyvän teorian tarkastelulla. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään eläinavusteisuuden muotoja ja menetelmiä sekä sosiaalisten taitojen määrittelyä ja niiden oppimista. Toiminnassa mukana olleet lapset kokivat toiminnan mielekkäänä ja olivat sitoutuneita ryhmätoimintaan. Toiminnallisessa osuudessa etenkin leikit koettiin kiinnostavina. Eläinaiheiset videot ja sadut koettiin rauhoittavina, ja niiden herättämä mielenkiinto näyttäytyi ryhmässä keskittymisenä sekä ylimääräisen omaehtoisen toiminnan tasaantumisena. Ryhmätoiminnassa käytössä olleiden eläinkuvakorttien sekä -hahmojen avulla lapset kykenivät työstämään tunteitaan ja toiveitaan sekä ilmaisemaan itseään ja omia ajatuksiaan. Eläinvideoista lapset pystyivät havainnoimaan vuorovaikutukseen sekä ystävyyteen ja yhteistyötaitoihin liittyviä tekijöitä. Eläinvideot näyttivät toimivan myös empatiataitojen ja moraalikehityksen tukena. Toiminnallisesta ryhmästä saatujen kokemusten perusteella eläinavusteisia menetelmiä, joissa ei tarvita fyysisen eläimen läsnäoloa, voidaan yhdistää toiminnalliseen toteutukseen, ja näin saatu yhteismenetelmä on hyödynnettävissä lasten sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Menetelmällä näyttäisi olevan paljon annettavaa niin oppilaitoksille kuin varhaiskasvatuksellekin, joissa sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukeminen on osa kasvatustyötä.

The purpose was to collect experienced information on how a child´s social skills and interaction can be supported with the help of animal-assisted and functional methods. The aim was to find out how the children experience this kind of group-formed activity and how the activity supports children´s social skills and interaction. The study was carried out as a functional case study, in which the data were collected mainly through participation, observation, conversations, children´s feedback and opinions of the activity. The data were analyzed using qualitative content analysis. The children involved in the group found it sensible and were committed to the group activity. In the functional part, especially the plays were found interesting. Videos and stories of animals were experienced calming and they stimulated interest. With the help of animal cards and animal figures children were also able to express themselves and their own thoughts. The Animal videos helped the children to observe the factors related to interaction, friendship and co-operative skills. They also seem to work as a support in the development of empathy and moral. The experiences of the functional group indicate that animal-assisted methods, where real animals are not present, can be connected to the functional activities and be utilized as a support of children´s social skills and interaction. It seems that this method has much to give both in the schools and in the early childhood education, where support of social skills and interaction are part of the educational work.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2018
Translated Title Part of the Crowd: An Animal Supporting a Child´s Social Skills and Interaction
Pages 63
Publisher Tampereen ammattikorkeakoulu
Department Social Services
Degree Bachelor's
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/146450
Language English
University Tampere University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Human-animal interactions
  3. open access
  4. Social Skills
Badges
  1. open access