You are here: Home / Theses / Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä / About

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä

By Mirva Heikkinen

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä opinnäytetyö kertoo teorian avulla ihmisille, miksi sosiaalipedagoginen koiratoiminta toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen työmenetelmänä seurakunnan koulutyössä. Opinnäytetyön toisena osana laadittiin materiaalipaketti, jonka avulla on helpompi lähteä pitämään tunne ja vuorovaikutusoppitunteja. Materiaalipaketti sisältää kirjeen koululle, kirjeen vanhemmille, osallistujan lupalapun, arviointilomakkeen oppilaalle, arviointilomakkeen ohjaajalle, turvallisuusasiakirjan sekä turvallisuusohjeet koiran kanssa toimimiseen. Materiaalipaketti sisältää viisi tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen oppituntia, jotka on helppo muokata eri ryhmille sopivaksi. Opinnäytetyön materiaali testattiin kolme kertaa. Oppitunnit testattiin yhdellä sivukylän koululla yhdeksän 10–11vuotiaan oppilaan kanssa, yhden ison koulun 18 oppilaan kuudennen luokan kanssa ja pienen yläkouluikäisten tyttöjen ryhmän kanssa. Arviointimenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin työpareilta, opettajilta, koulukuraattorilta ja kouluavustajalta saatua palautetta sekä havainnointia oppilaiden kanssa työskennellessä. Havainnointia käytettiin myös koiran käyttäytymisen arviointiin. Saadun palautteen perusteella sosiaalipedagoginen koiratoiminta toimii seurakunnan varhaisnuorisotyön työmenetelmänä hyvin ja toimintaa tullaan jatkamaan.

This bachelor's thesis Social Pedagogical Dog Activity as a method for school-work in the church provides working material. This working material gives a theoretical basis that can justify why social-pedagogical dog activity works well as a working method and part of the emotional and interaction education of the church for school-aged children. The second part of the Bachelor's Thesis was a material package that makes it easier to arrange emotional and interaction lessons. The material package includes a letter to the school, a letter to the parents, a participant's permission card, a self-assessment form for a student, a self-assessment form for a supervisor, a safety document and safety instructions for working with a dog. The material package includes five lessons of emotional and interaction education, which are easy to customize for different groups. The thesis material was tested three times. The lesson plans were tested at a little school in countryside on nine 10-11-year-old pupils, at a large school with 18 sixth-graders and with a small group of high school girls. The feedback from workplaces, teachers, school curator and school assistant as well as the observations made while working with the pupils were used as evaluation methods in the thesis. The Observation was used in evaluating the dog’s behavior. On the basis of the feedback received, social pedagogical dog activity is a good working method for the early youth work of the church and will be continued.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2018
Translated Title Social Pedagogical Dog Activity as a method for schoolwork in the church
Pages 72
Publisher Centria-ammattikorkeakoulu
Degree Bachelor's
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/147364
Language Finnish
University Centria University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Animal-assisted interventions
  3. Green care
  4. open access
  5. pedagogy
  6. Religions
  7. Schools
  8. youth
Badges
  1. open access