You are here: Home / Theses / Metsä ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee metsää : Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena / About

Metsä ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee metsää : Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena

By Anniina Aaramaa, Riikka Kivimäki

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvuutta sosiaalialan yrityksissä ja vankilaympäristössä sekä lisätä luonto- ja eläinavusteisten menetelmien tunnettavuutta sosiaali- ja terveysalalla. Tarkoituksenamme on lisäksi selvittää luonto- ja eläinavusteisen toiminnan vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ammattilaisten näkökulmasta. Asiakasnäkökulmaa haimme Satakunnan vankilan Huittisten osastolta havainnoimalla vankiryhmää luonto- ja eläinavusteisen toiminnan parissa. Opinnäytetyömme toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Havainnoinin lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin avoimella kyselyllä viideltä sosiaali- ja terveysalan luonto- ja eläinavusteisuuden parissa toimivalta henkilöltä. Tutkimuksen teoriaosuudessa kerromme luonto- ja eläinympäristöistä osana ihmisen elämää. Käsittelemme luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden elämässä. Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien ollessa yksi kuntoutusmuoto, määrittelemme työmme teoriaosuudessa lisäksi kuntoutuksen käsitettä. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat yhteneväisiä olemassa olevan teoriatiedon kanssa. Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät osana sosiaali- ja terveysalan työtä, sekä vankilaympäristöä voidaan nähdä tukevan yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Tutkimustulokset osoittavat menetelmien vaikutusten näkyvän myös yksilön arjessa elämänhallintaa vahvistavana tekijänä. Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden mukaan luonto- ja eläinavusteisuuden positiiviset vaikutukset näkyvät niin toiminnan aikana kuin sen ulkopuolellakin. Havainnoinnista ja kyselyistä nousivat esiin myös luonto- ja eläinavusteista kohtaan olemassa olevat ennakkokäsitykset ja pelot.

The purpose of this thesis is to research suitability of nature and animal assisted methods in social services and health care and also in prison environment. We wanted to increase awareness on these methods in the sector. This thesis also concentrates on finding out the impact of nature and animal assisted methods with the customers of health and social services from the perspective of professionals. The customer perspective was received from the prison of Satakunta, Huittinen department, by observing a group of prisoners being involved in nature and animal assisted activities. This study is a qualitative research. In addition to observation, research material was collected from fivesocial services and health care professionals, whose work relates to nature and animal assisted methods. The theoretical part of this thesis concentrateson nature and animals as part of human life. We process nature and animal assisted methods and their effects on the lives of the customers of social services and health care sector. We also discuss the meaning of rehabilitation. The results of this study are similar compared to theoretical knowledge on this subject. Nature and animal assisted methods as part of health and social work can be seen as supporting the overall well-being of the individual, promoting inclusion and social relationships.The results show the effects of the methods appearing as a factor that strengthens management in the individual's everyday life. According to social services and health care professionals, the positive impacts of nature and animal assisted methods are visible both during activities and also in daily life. The research reveals also prejudices and fears towards nature and animal assisted activities.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2016
Translated Title The Forest does not need a man, but a man needs the Forest: Nature and Animal Assisted Methods Supporting Well-being and Rehabilitation
Pages 105
Publisher Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Department School of Health Care and Social Work
Degree Bachelor of Social Services
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/109715
Language Finnish
University SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Green care
  3. open access
  4. Rehabilitation
  5. Well-being
Badges
  1. open access