You are here: Home / Theses / Lemmikkieläimet lapsen kehityksen tukena / About

Lemmikkieläimet lapsen kehityksen tukena

By Minna Hautala

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten lemmikkieläimet voivat olla tukena lapsen kehityksessä. Tutkimuksen päätavoitteena oli saada tietoa leikki-ikäisten lasten vanhemmilta lemmikkieläinten vaikutuksesta lapsen kehitykseen sekä selvittää, millä tavoin he sen kokevat. Tarkastelen tutkimuksessani lemmikkieläinten ja lasten suhdetta, ja miten heidän yhdessäolo voi vaikuttaa lapsen kehitykseen. Työn teoreettisessa osassa käsittelen lapsen kehitystä niillä osa-alueilla joihin lemmikkieläimillä on mahdollisuus vaikuttaa. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Aineisto tutkimukseeni on kerätty alle kouluikäisten lasten vanhemmilta, joilla perheessä on lemmikkieläimiä. Lisäksi aineistoa sain kahdelta perhepäivähoitajalta, joiden kotona on lemmikkieläimiä hoitolasten kanssa päivittäisissä toiminnoissa mukana. Aineiston keruun toteutin kyselylomakkeella, jossa oli avoimia kysymyksiä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että lasten vanhemmat olivat vakuuttuneita lemmik-kieläinten vaikutuksista lapsen kehitykseen eri osa-alueilla. He kokivat lemmik-kieläinten osallisuuden kehittävän mm. lapsen sosiaalisia taitoja, psyykkistä kehi-tystä, itsetuntoa ja vastuullisuutta sekä auttavan lapsen ilmaisemaan tunteitaan.

The purpose of my thesis was to get information about how the pets can be as support in the child's development. The main purpose was to get information from the parents of children under school age, how the pets influence the child's development and to find out how they experience it. I examine in my research the relationship between pet and child and how their time together can affect the child's development. In the theoretical part of my research I deal with child development in those areas where pets have a possibility to affect on. My research is a quality research. The material of this study has been collected from the parents of children under school age which have pets. In addition, I got material from two childcare providers who have pets in their home and the pets are involved in day-to-day activities with the children. The information for the research was gathered through a questionnaire which had open questions. The research showed that the parents were convinced by pets’ influence in differ-ent areas on children’s development. They thought that the involvement of pets developes child's social skills, psychological development, self-esteem and re-sponsibility and helps the child to express feelings, among other things.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2013
Translated Title Pets as support of the child's development
Pages 82
Publisher Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Department School of Health Care and Social Work
Degree Bachelor of Social Services
URL http://www.theseus.fi/handle/10024/62872
Language Finnish
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal roles
  2. Child development
  3. Children
  4. Dogs
  5. Mammals
  6. open access
  7. Pets and companion animals
Badges
  1. open access