You are here: Home / Theses / Koulukoira luokkahuoneessa : toimintatutkimus koira-avusteisen pedagogiikan hyödyntämisestä 1. luokan opetuksessa / About

Koulukoira luokkahuoneessa : toimintatutkimus koira-avusteisen pedagogiikan hyödyntämisestä 1. luokan opetuksessa

By Linda Vatanen, Milja Vesa

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Tämä on laadullinen toimintatutkimus koira-avusteisen pedagogiikan vaikutuksista yleisopetuksen luokassa. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tietoa koulukoirien ja koira-avusteisen pedagogiikan hyödyistä. Tutkimus toteutettiin pirkanmaalaisessa koulussa 1. luokalla hyödyntäen koulukoirana tutkijan omaa koiraa. Tutkimusluokassa oli 23 oppilasta, joista neljä oli tehostetun tuen ja yksi erityisen tuen oppilas. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2017 havainnoimalla ja teemahaastattelemalla luokan oppilaita ja opettajaa. Tämän lisäksi aineistona käytettiin luokassa toimivan koulunkäynninohjaajan huomioita erityisen tuen oppilaan muutoksista tutkimuksen aikana sekä tutkijoiden omia huomioita ja päiväkirjamerkintöjä koko luokasta. Tutkimuksemme kenttäosuus kesti hieman yli kuukauden ja sitä edelsi luokassa tutkimuksen valmisteluvaihe. Valmisteluvaiheessa tutkijat tekivät huomioita luokan toimintaan liittyen ja valmistivat heitä koulukoiran saapumiseen. Tulokset analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Teoriapohjana käytimme Nancy Geen (2011) tekemiä huomioita Animals in the classroom -artikkelissa eläimen vaikutuksista luokkahuoneessa. Eläimen vaikutus luokassa jaettiin kuuteen aiheeseen ja tavoitteeseen: empatian sekä välittävän suhteen kehittäminen eläimiä kohtaan, rauhoittava vaikutus ja emotionaalinen hyvinvointi, kommunikointi ja lukeminen, menetyksen ja surun käsittely, fyysisten ja motoristen taitojen kehittäminen sekä kognitiivisten tehtävien suorittaminen ja oppimismotivaatio. Geen (2011) jaottelemista osa-alueista omassa tutkimuksessamme korostuivat empatiaan, rauhoittavaan vaikutukseen, emotionaaliseen hyvinvointiin, kommunikointiin sekä motivaatioon liittyvät muutokset. Näiden lisäksi huomasimme käyttäytymisen, keskittymisen ja koulunkäyntiasenteen parantuvan koulukoiran läsnä ollessa. Eniten tässä tutkimuksessa korostuivat sosioemotionaalisen kehityksen ulottuvuuteen liittyvät huomiot, joiden on nähty olevan yhteydessä lapsen koulumenestykseen. Muina huomiona havaitsimme luokan erityisen tuen oppilaan toiminnan ja käyttäytymisen muuttuneen merkittävästi parempaan suuntaan. Hän pystyi toimimaan entistä itsenäisemmin ja keskittymään entistä pidempiä aikoja. Lisäksi hänen sosiaaliset suhteet luokan sisällä vahvistuivat huomattavasti. Yleisellä tasolla huomasimme luokan käyttäytyvän ja keskittyvän aiempaa paremmin. Positiivisia huomioita tehtiin myös motivoitumisen lisääntymisestä. Yksi jatkotutkimusmahdollisuus olisi tutkia pidemmän aikavälin muutoksia. Tällä voitaisiin lisätä tarkempaa tietoa koira-avusteisesta pedagogiikasta. Samoin olisi mahdollista tutkia koira-avusteisen pedagogiikan hyödyntämistä eri peruskoulun luokka-asteilla. Mielenkiintoisen lisän tutkimukseen toisivat myös eri tieteenalan näkökulmasta tehdyt tutkimukset koira-avusteisen pedagogiikan aihepiiristä.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2017
Pages 106
Degree Degree Program in Educational Studies - Masters'
URL https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102169
Language English
University University of Tampere
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Dogs
  3. Learning
  4. Mammals
  5. open access
  6. pedagogy
  7. Research
  8. school animals
Badges
  1. open access