You are here: Home / Theses / Eläinavusteinen sanataide : ammattilaisten käsityksiä koira-avusteisen sanataidetyöskentelyn merkityksestä kehitysvammaisten nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa / About

Eläinavusteinen sanataide : ammattilaisten käsityksiä koira-avusteisen sanataidetyöskentelyn merkityksestä kehitysvammaisten nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa

By Nora Laine

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Pro gradu -tutkielmassa selvitetään eläinavusteisen sanataiteen merkitystä kehitysvammaisten nuorten sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Tutkimusaineisto koostuu kolmen ammattilaisen haastattelusta ja Kerrotaan Koiralle -työpajan toiminnan havainnoinneistani. Tutkimuksen lähestymistapa aiheeseeni on fenomenologis-hermeneuttinen, joten ammattilaisten kokemukset ja omat havaintoni vaikuttavat tulkintoihini aiheen merkityksestä. Tarkempi tutkimuskysymykseni on: ”Millainen merkitys eläinavusteisella sanataiteella on kehitysvammaisten nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa?” Tutkimukseen osallistuneet kaksi ammattilaista ovat eläinavusteisen sanataiteen Kirjoitetaan-Koiralle® -menetelmän kehittäjät, ja kolmas ammattilainen on Kerrotaan Koiralle -työpajaan osallistuneiden kehitysvammaisten nuorten ohjaaja. Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua, ja haastattelut toteutin yksilöhaastatteluina. Tutkimukseni toisena aineistona oli osallistumaton havainnointi, ja havainnointia toteutin kolmena kertana Kerrotaan Koiralle -työpajassa. Aineiston analysoinnissa käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani on sosiaalinen hyvinvointi ja eläinavusteinen sanataide. Tutkimustulosten perusteella eläinavusteisella sanataiteella on positiivinen merkitys kehitysvammaisille nuorille. Kerrotaan Koiralle -työpaja osoittautui kehitysvammaisille nuorille mielekkääksi harrastustoiminnaksi, joka tukee heidän sosiaalista hyvinvointiaan. Koirien rento olemus ja läsnäolo vaikuttivat koko ryhmän ilmapiiriin ja helpotti nuorten keskinäistä vuorovaikutusta. Koirat toivat toimintaan iloisuutta ja näin ollen motivoivat nuoria toimintaan mukaan. Tarvittaessa koirat myös rauhoittivat ryhmän ilmapiiriä.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2018
Pages 71
Department Master's Program in Youth Work and Youth Research
Degree Master's Thesis
URL https://trepo.tuni.fi/handle/10024/104532
Language English
University University of Tampere
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. Assistance animals
  3. Disabilities
  4. Dogs
  5. open access
  6. social welfare
Badges
  1. open access