You are here: Home / Theses / Koira mukaan töihin? : Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla / About

Koira mukaan töihin? : Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla

By Kristiina Palmumaa

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Green Care-menetelmiä ja eläinavusteisuutta voidaan hyödyntää terveyden edistämisessä ja hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyössä. Menetelmien käyttö edellyttää ammatillisuutta, kouluttautumista ja suunnitelmallisuutta, ja opinnäytetyössä korostettiinkin ammatillisuuden merkitystä koiran käytössä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammatillisesti toteutetun koira-avusteisuuden hyötyjä ja hyviä käytäntöjä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa, etenkin mielenterveystyössä. Tavoitteena oli levittää tietoa koira-avusteisesta erikoistumiskoulutuksesta, ja koulutuksen ja ammatillisen toiminnan kautta kehittää asiakaslähtöistä ja laadukasta palveluntarjontaa. Tavoitteena oli myös saada aikaan perusteluja työnantajille koira-avusteisen työn kannattavuudesta.
Opinnäytetyö tehtiin laadullisen ja toiminnallisen lähestymistavan metodeja yhdistellen. Aineistonkeruu toteutettiin asiantuntijoiden teemahaastatteluina. Haastatteluihin osallistui viisi asiantuntijaa, joista kolme oli sairaanhoitajia. Haastateltavia rekrytoitiin ammatillisen yhdistyksen kautta. Asiantuntijuuden määritelmänä oli ammattimainen koira-avusteinen työskentely erilaisissa työyhteisöissä ja psyykkistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Aineiston analysointi tehtiin temaattisesti ja induktiivisesti. Opinnäytetyön teoriaosuuteen haettiin myös tietoa aiheesta niin, että siitä saatiin viitekehys, jota voi hyödyntää ohjeistuksena ammatillisesta koira-avusteisuudesta työpaikalla.
Haastattelujen tuloksissa kuvataan Suomessa hyväksi havaittuja koira-avusteisen hoitotyön käytänteitä. Tulokset vastaavat uusimpaan teoriatietoon, ja niitä voi hyödyntää omassa organisaatiossa. Haastattelujen tulokset ovat yhteneväisiä menettelytapojen sekä tuloksekkuuden osalta. Niiden perusteella koira-avusteisuus on hoitotyössä monin tavoin hyödyllistä, mutta samalla vaativaa. Sairaanhoitajat toivovat koira-avusteisen työskentelyn koulutusta vastaamaan paremmin psykiatrisen hoitotyön tarpeisiin. Koiran käytöstä hoitotyössä tulisi koota dokumenttia, jota käytettäisiin koulutusmateriaalina. Koira-avusteista työskentelyä kannattaisi myös kehittää varhaisemman tuen vaiheisiin eri asiakasryhmien parissa.

Green Care methods and animal-assisted interventions can be utilized in health promotion and healthcare-, education- and rehabilitation work. The use of methods requires professionalism, training and planning, and the thesis emphasized the importance of education and professionalism in the use of dogs in work. The purpose of the thesis was to find out information and evidence on the benefits and good practices of professionally implemented AAT in social and health care organizations, especially in mental health care work. The objective was to share information about dog-assisted specialization training and to develop the service to be high-quality and customer friendly. The objective was also to provide employers with the reasoning and motivation for the profitability of dog-assisted work.
The thesis was conducted using qualitative and functional methods together. The material was acquired by thematic interviews with experts. Five experts took part in the interviews. Three of them were nurses. The definition of expertise was by them using professional AAT with psychiatric clients and experience with the dog in different kind of workplaces. Data analysis was performed thematically and inductively. The theoretical part of the thesis can also be used as a guide to develop professional dog-assisted nursing in your own organization.
The results of the interviews describe good practice and professional ways to use dogs in nursing in Finland. They correspond to the latest theoretical knowledge and research described in the theory section, and can be used in several health organizations. The results of the interviews were in line in terms of procedures and effectiveness. Based on them, dog-assistance is very useful in nursing, but also very demanding. Nurses wish training in dog-assisted work to meet more effectively the needs of psychiatric nursing. A document on the use of dogs in nursing should be compiled and then used as training material. Dog-assisted work should also be developed for early support phases, with different client groups.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2020
Pages 64
Degree Bachelor of Nursing
URL https://www.theseus.fi/handle/10024/349340
Language English
University LAB University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted therapies
  2. Dogs
  3. Green care
  4. Mammals
  5. nurses
  6. Occupational Therapy
  7. open access
Badges
  1. open access