You are here: Home / Theses / Green Care LuontoHoiva -laatumerkin hakuprosessin kuvaus Vaalijalan eläinavusteiselle toiminnalle / About

Green Care LuontoHoiva -laatumerkin hakuprosessin kuvaus Vaalijalan eläinavusteiselle toiminnalle

By Tanja Auvinen, Enni Leväinen, Marko Tolska

View Link (HTM)

Licensed under

Category Theses
Abstract

Kehittämistyön tarkoituksena oli kuvata Green Care LuontoHoiva -laatumerkin hakuprosessi Vaalijalan eläinavusteiselle toiminnalle. Eläinavusteinen toiminta edistää hyvinvointia ja perustuu ihmisen ja eläimen väliseen vuorovaikutukseen. Vaalijala on julkisen sektorin toimija, joka tuottaa monipuolisia erityishuollon palveluja. Tavoitteena oli kehittää yhteistyötahon luontoperustaista toimintaa ja todentaa toiminnan laatua. Prosessissa tuotettiin Green Care-laatutyökirja toimimaan laadunhallinnan ja palvelun vaikuttavuuden arvioinnin työvälineenä. Laatumerkin hakuprosessin kuvauksen tarkoitus oli myös selkeyttää prosessia sosiaali- ja terveysalan uusille toimijoille ja muille sidosryhmille.

Kehittämistyön lähteet perustuivat ammattikirjallisuuteen, alan julkaisuihin ja dokumentteihin. Laatutyökirja laadittiin yhteistyössä Vaalijalan eläinavusteisen toiminnan edustajien kanssa. Materiaalia työkirjaan kerättiin hakuprosessin aikana yhteistyötahon vapaamuotoisten haastattelujen perusteella. Hakuprosessi eteni suunniteltujen palaverien ja väliarvioiden kautta valmiin LuontoHoiva-laatutyökirjan luovutukseen Green Care-laatulautakunnalle.

LuontoHoiva-laatumerkki myönnettiin Vaalijalan Green Care -toiminnan Eläinavusteinen toiminta Nenonpelto palvelulle. Laatutyökirjaan laadittuja prosessikuvauksia voidaan hyödyntää Vaalijalan luontoperustaisten palvelumuotojen kehittämisessä tulevaisuudessa. Green Care-laatumerkki kertoo Vaalijalan sitoutuvan toiminnan eettisiin periaatteisiin ja luo uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Green Care-palveluntuottajien ammatillisessa osaamisessa korostuu moniammatillisuus. Eläinavusteisella toiminnalla saavutettuja hyötyjä tulee arvioida perusteellisesti ja niiden vaikuttavuutta mitata säännöllisesti. Toiminnan perusteita ovat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja ammatillisuus. Laatumerkin hakuprosessin toteuttaminen kehittämisyhteistyönä oli resurssien järkevää kohdentamista ja toi molemmille osapuolille ajankohtaista tietoa kehittämisprosessista.

 

The purpose of the development work was to describe the application process for the Green Care LuontoHoiva quality label for Vaalijala's animal-assisted activities. Animal-assisted activities promote well-being and are based on human-animal interaction. Vaalijala is a public sector operator that provides a wide range of special care services. The aim was to develop the partner's nature-based activities and to verify the quality of the activities. In the process, a Green Care quality workbook was produced to serve as a tool for quality management and service effectiveness evaluate won. The description of the quality label application process was also intended to clarify the process for new operators and the other stakeholders in the health and social services sector.

The sources of this development work were based on professional literature, publications in the field, and documents. The quality workbook was prepared in cooperation with representatives of Vaalijala's animal-assisted activities. The material for the workbook was collected from free-form interviews with the partner. The application process progressed through the planned meetings and mid-term evaluations for the submission of the completed LuontoHoiva quality workbook to the Green Care Quality Committee.

The LuontoHoiva quality label was awarded to Vaalijala's Green Care service Eläinavusteinen toiminta Nenonpelto. The process descriptions prepared in the quality workbook can be utilized in the future development of Vaalijala's nature-based service forms. The Green Care quality label indicates Vaalijala's commitment to ethical principles and creates new opportunities for cooperation.

Multi-professionalism is emphasized in the professional competence of Green Care service providers. The benefits of animal-assisted activities should be thoroughly evaluated, and their effectiveness measured regularly. The basics of operations are purposefulness, planning, and professionalism. The implementation of the quality label application process as development cooperation was a rational allocation of resources and provided both parties with up-to-date information on the development process.

Submitter

Marcy Wilhelm-South

Purdue University

Date 2022
Translated Title Description of the application process for the Green Care LuontoHoiva quality label for the Vaalijala's animal-assisted activities
Pages 42
Department Social Services
Degree Bachelor of Social Service
URL https://www.theseus.fi/handle/10024/745804
Language English
University Diaconia University of Applied Sciences
Cite this work

Researchers should cite this work as follows:

Tags
  1. Animal-assisted activities
  2. open access
  3. Rehabilitation
Badges
  1. open access