The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Resources

Resources:

Find a resource
 1. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opas erityisryhmille : Pientallin perehdyttämisopas

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sanni Piironen

  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas Pientallille. Oppaan avulla asiakkaat pääsevät perehtymään paremmin Pientallin toimintaan, joka toimii sosiaalipedagogista hevostoimintaa ajatellen. Toiminnan ollessa vielä melko...

 2. Valokuvan ja valokuvauksen sekä eläinten käyttö toimintaterapeutin työn tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Henriikka Kellokumpu, Sanni-Maria Lähde, Mari Rappe

  Opinnäytetyössä tutkittiin toimintaterapeuttien näkemyksiä valokuvan ja valokuvauksen sekä eläimen hyödyntämisestä toimintaterapiassa. Tarkoituksena oli koota toimintaterapeuteille kyseisten menetelmien käyttöönottoa helpottavaa...

 3. Green Care mielenterveystyössä : Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sandra Hédhili, Nina Kauppinen

  TIIVISTELMÄ  Hédhili, Sandra & Kauppinen, Nina. Green Care mielenterveystyössä. Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille. 61 s. 4 liitettä. 10/2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan...

 4. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Johanna Alasaari, Hanna Ala-Nissilä

  Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa käytetään Green Care...

 5. Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Meri Apiala, Hanna Hermunen, Tiina Kohonen

  Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjauskansio Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille. Toiminnallisia menetelmiä sisältävää ohjauskansiota käytetään lasten syrjäytymistä...

 6. Hengityksen merkitys ratsastuksessa : katsaus ratsastuksen lajivaatimuksiin hengityksen näkökulmasta

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Johanna Janatuinen

  Ratsastuksessa pyritään hevosen ja ratsastajan saumattomaan yhteistyöhön. Ratsastajan täytyy olla hyvässä kunnossa sekä fyysisesti, että psyykkisesti. Hengitysmekaniikalla on tärkeä merkitys ihmisen asennon- ja tasapainon hallinnassa,...

 7. KOIRA-AVUSTEISUUS ARTIKKELEIDEN NÄKÖKULMASTA : Kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Jenni Kääpä

  Tämän opinnäytetyön aiheena on koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena. Näkökulma aiheeseen on, kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa. Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä koira-avusteisuus ja...

 8. Iloa ja sisältöä ikääntyvän elämään : lemmikin omistaminen merkityksellisenä toimintana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Miia Saarimäki

  Yksilölle merkityksellisen toiminnan kautta ihminen ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan. Merkitykset ja tyytyväisyyden kokeminen muodostuvat ainutlaatuisten kiinnostuksen kohteiden ja toimintojen kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella...

 9. Djurassisterad intervention och den äldres hälsa : En kvalitativ litteraturstudie

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Karl Markus Espling

  Denna studie genomfördes som ett beställningsjobb åt Lovisa Stad. Syftet var att finna evidens om djur och deras betydelse i äldrevården. Skribenten har med hjälp av analytisk induktion sökt efter evidens om djurassisterad intervention stärker en...

 10. Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Cecilia Mannström

  Endast 17,5% av Finlands befolkning 2015 uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kvinnor har fysiska, psykiska och sociala...

 11. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 12. Eläinten vaikutus nuorten psyykkiseen hyvinvointiin lastensuojeluyksikkö VillaNutussa : Kokemuksia nuorten kertomana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sarianne Järvenpää, Tanja Poropudas

  Ihminen ja eläin ovat eläneet rinnakkain kautta historian. Kuitenkin vasta hiljattain ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta on alettu tutkia tieteellisesti osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijoiden yhteinen kiinnostus nuorten hyvinvoinnista sekä...

 13. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 14. Positiivisten kokemusten vahvistaminen Green Care menetelmillä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Leea Kortteenniemi

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona sekä yhteistyössä Muurutvirran hoitokodin kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Green Care – toimintaa, sekä sen erilaisia menetelmiä joilla pyritään vahvistamaan asukkaiden positiivisia...

 15. Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Maaria Kestilä, Niina Pikkumäki

  Tässä opinnäytetyössä kuvataan viriketoiminnan merkitystä pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille ja heidän hyvinvoinnilleen. Raportti kertoo projektista, jossa toteutettiin viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Tuokion avulla pyrittiin ilahduttamaan...

 16. Djurturism - moraliskt rätt?

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Camilla Sandström

  Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet mellan...

 17. Lämpöni, lempeni - animal portraits : Portraits of homeless animals

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kristiina Jermakka

  The topic of the thesis is former homeless animals and their personalities depicted by the means of portraiture. In the thesis also the depiction of animals in different periods of art and the development of human-animal relationship seen during them. The premise of the thesis is homeless...

 18. Speak Softly or Carry a Big Stick?: Comparing the Approaches of The Humane Society of the United States and People for the Ethical Treatment of Animals

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Rachel Ruben

  My thesis explores the varying methods that animal protection groups use to achieve their goal of increased protection for animals. In particular, I compare, contrast, and critique the approaches of The Humane Society of the United States (HSUS) and People for the Ethical Treatment of Animals...

 19. Can the PETS Act save human lives?

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Stephanie Elizabeth Turner

  The purpose of this study was to examine the effect of PETS-Act-related policies on hurricane-related fatalities. Three PETS Act policies were identified as having the potential to save human lives: pet-friendly shelters allowing both service and companion animals; congregate pet shelters, in...

 20. Suppose They Can Speak: Reimagining the Human/Animal Divide in C.S. Lewis' The Chronicles of Narnia

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Jade Marie Hage

  Writing in the mid-twentieth century, when humanism—the “human-centered perspective”—passionately preached “the eminence of man over the rest of creation,” C.S. Lewis radically took to imaginative writing to suppose how an alternative perspective might...