The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Resources / Theses

Resources: Theses

Find a resource
 1. Considering the Canine: Human Discourses of Gender, Race, and Power in Interspecies Entanglements

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Meredith Helen Clark

  This dissertation explores discourses in the contemporary United States surrounding the creation, coding, sterilization, and general keeping of canines in order to interrogate how sex, gender, race, class, sexuality, and species together serve biopolitical formations of social control,...

 2. Paws for Progress: The development and evaluation of the first prison based dog training programme in the UK

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Rebecca Jean Leonardi

  The most common type of human animal interaction (HAI) programme used in prisons involves prisoners caring for and training unwanted dogs from rescue shelters, to prepare the dogs for rehoming. Such programmes have been previously developed specifically aimed towards male young offenders, and...

 3. Automated Pet Food Dispenser

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Kevin Shibley

  Electronics revolutionize the world and simplify life. The Automated Pet Food Dispenser (APFD) revolutionizes the pet industry and provides unprecedented food capacity and delivery capability, giving pet owners worry-free vacationing. Sensors and timers optimize functionality and reduce waste...

 4. PAWsitive Outlook: The Effects of Human-Animal Interaction on Incarcerated Women Participating in a Prison-based Animal Program

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katherine Sohn

  This study investigates the effects of human-animal interactions, bonds and relationships on incarcerated individuals through their involvement in a prison-based animal training program. The context of the study provides a unique opportunity to examine human-animal interaction in a situation of...

 5. Eläimet apuna mielenterveyden hoitotyössä, sairaanhoitajan näkökulma

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Merja Reponen, Elisa Lammila

  Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen kautta saadun tiedon avulla kehittää hoitotyötä eläinavusteisen toiminnan kautta mielenterveyden hoitotyössä. Opin-näytetyön tarkoituksena on sairaanhoitajille tehtävien teemahaastattelujen...

 6. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 7. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opas erityisryhmille : Pientallin perehdyttämisopas

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sanni Piironen

  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas Pientallille. Oppaan avulla asiakkaat pääsevät perehtymään paremmin Pientallin toimintaan, joka toimii sosiaalipedagogista hevostoimintaa ajatellen. Toiminnan ollessa vielä melko...

 8. Valokuvan ja valokuvauksen sekä eläinten käyttö toimintaterapeutin työn tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Henriikka Kellokumpu, Sanni-Maria Lähde, Mari Rappe

  Opinnäytetyössä tutkittiin toimintaterapeuttien näkemyksiä valokuvan ja valokuvauksen sekä eläimen hyödyntämisestä toimintaterapiassa. Tarkoituksena oli koota toimintaterapeuteille kyseisten menetelmien käyttöönottoa helpottavaa...

 9. Green Care mielenterveystyössä : Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sandra Hédhili, Nina Kauppinen

  TIIVISTELMÄ  Hédhili, Sandra & Kauppinen, Nina. Green Care mielenterveystyössä. Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille. 61 s. 4 liitettä. 10/2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan...

 10. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Johanna Alasaari, Hanna Ala-Nissilä

  Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa käytetään Green Care...

 11. Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Meri Apiala, Hanna Hermunen, Tiina Kohonen

  Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjauskansio Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille. Toiminnallisia menetelmiä sisältävää ohjauskansiota käytetään lasten syrjäytymistä...

 12. Hengityksen merkitys ratsastuksessa : katsaus ratsastuksen lajivaatimuksiin hengityksen näkökulmasta

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Johanna Janatuinen

  Ratsastuksessa pyritään hevosen ja ratsastajan saumattomaan yhteistyöhön. Ratsastajan täytyy olla hyvässä kunnossa sekä fyysisesti, että psyykkisesti. Hengitysmekaniikalla on tärkeä merkitys ihmisen asennon- ja tasapainon hallinnassa,...

 13. KOIRA-AVUSTEISUUS ARTIKKELEIDEN NÄKÖKULMASTA : Kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Jenni Kääpä

  Tämän opinnäytetyön aiheena on koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena. Näkökulma aiheeseen on, kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa. Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä koira-avusteisuus ja...

 14. Iloa ja sisältöä ikääntyvän elämään : lemmikin omistaminen merkityksellisenä toimintana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Miia Saarimäki

  Yksilölle merkityksellisen toiminnan kautta ihminen ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan. Merkitykset ja tyytyväisyyden kokeminen muodostuvat ainutlaatuisten kiinnostuksen kohteiden ja toimintojen kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella...

 15. Djurassisterad intervention och den äldres hälsa : En kvalitativ litteraturstudie

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Karl Markus Espling

  Denna studie genomfördes som ett beställningsjobb åt Lovisa Stad. Syftet var att finna evidens om djur och deras betydelse i äldrevården. Skribenten har med hjälp av analytisk induktion sökt efter evidens om djurassisterad intervention stärker en...

 16. Motionera med hund - en hälsofrämjande aspekt : En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors fysiska, psykiska och sociala målsättningar

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Cecilia Mannström

  Endast 17,5% av Finlands befolkning 2015 uppnår rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet. Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om kvinnor har fysiska, psykiska och sociala...

 17. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 18. Eläinten vaikutus nuorten psyykkiseen hyvinvointiin lastensuojeluyksikkö VillaNutussa : Kokemuksia nuorten kertomana

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Sarianne Järvenpää, Tanja Poropudas

  Ihminen ja eläin ovat eläneet rinnakkain kautta historian. Kuitenkin vasta hiljattain ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta on alettu tutkia tieteellisesti osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijoiden yhteinen kiinnostus nuorten hyvinvoinnista sekä...

 19. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 20. Positiivisten kokemusten vahvistaminen Green Care menetelmillä

  Full-text: Available

  Theses | Contributor(s): Leea Kortteenniemi

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona sekä yhteistyössä Muurutvirran hoitokodin kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Green Care – toimintaa, sekä sen erilaisia menetelmiä joilla pyritään vahvistamaan asukkaiden positiivisia...