The HABRI Foundation is calling for research proposals to investigate the health outcomes of pet ownership and/or animal-assisted activity or therapy, both for the people and the animals involved. To learn more, visit https://habri.org/grants/funding-opportunities/ close

 
You are here: Home / Tags / Animal-assisted activities / Theses

Tags: Animal-assisted activities

Resources (1-20 of 1436)

 1. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mirva Heikkinen

  Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä opinnäytetyö kertoo teorian avulla ihmisille, miksi sosiaalipedagoginen koiratoiminta toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen työmenetelmänä seurakunnan...

 2. Osana laumaa : Eläin lapsen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sirpa Souranto

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kokemustietoa siitä, miten lapsen sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta voidaan tukea eläinavusteisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Tavoitteena oli selvittää, miten lapset kokevat...

 3. Eläinavusteista toimintaa Klubitaloilla

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Minna Yrjölä

  Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä kehitettiin Karhulan ja Haminan Klubitalon toimintaa, selvittämällä eläinavusteisen työskentelyn soveltuvuutta mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin ylläpitoon sekä heidän...

 4. Eläinavusteinen työskentely lastensuojelun avohuollon tukitoimena : Havaintoja lasten sosiaalisista taidoista ja tunnetaidoista Voimaa laumasta -tiimin eläinavusteisessa harrastusryhmässä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lotta Korhonen

  Tämän eläinavusteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa terapeuttista harrastustoimintaa alle 10-vuotiaille lastensuojelun avohuollon asiakkaille. Kolmelle lapselle järjestettiin 7 kertaa toimintaa, kerran viikossa. Työtä tehtiin...

 5. Paro-hyljerobotti mahdollistamassa ikääntyvän muistisairaan ihmisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Juulia Mourujärvi, Anna Ruuskanen

  Ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen myötä myös muistisairaiden ihmisten määrä lisääntyy. Muistisairauden edetessä ihmisen kommunikaatio ja vuorovaikutus muuttuu, minkä vuoksi hän tarvitsee tukea...

 6. Koira-avusteinen toiminta muistisairaiden hoidossa hoitajien kokemana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tiina Voutilainen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista hyötyä muistisairaiden asukkaiden hoitajat kokevat koira-avusteisesta toiminnasta olevan asukkaille ja millaista hyötyä siitä on muistisairaiden asukkaiden hoitotyössä....

 7. Paws for Progress: The development and evaluation of the first prison based dog training programme in the UK

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Rebecca Jean Leonardi

  The most common type of human animal interaction (HAI) programme used in prisons involves prisoners caring for and training unwanted dogs from rescue shelters, to prepare the dogs for rehoming. Such programmes have been previously developed specifically aimed towards male young offenders, and...

 8. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 9. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opas erityisryhmille : Pientallin perehdyttämisopas

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sanni Piironen

  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda perehdyttämisopas Pientallille. Oppaan avulla asiakkaat pääsevät perehtymään paremmin Pientallin toimintaan, joka toimii sosiaalipedagogista hevostoimintaa ajatellen. Toiminnan ollessa vielä melko...

 10. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Johanna Alasaari, Hanna Ala-Nissilä

  Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa käytetään Green Care...

 11. Tukikoira työvälineenä : ohjauskansio syrjäytymistä ennaltaehkäisevän ryhmätoiminnan tueksi

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Meri Apiala, Hanna Hermunen, Tiina Kohonen

  Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjauskansio Keski-Uudenmaan Mielenterveysseuran tukikoirakoille. Toiminnallisia menetelmiä sisältävää ohjauskansiota käytetään lasten syrjäytymistä...

 12. KOIRA-AVUSTEISUUS ARTIKKELEIDEN NÄKÖKULMASTA : Kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilehdissä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jenni Kääpä

  Tämän opinnäytetyön aiheena on koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena. Näkökulma aiheeseen on, kuinka koira-avusteisuudesta kirjoitetaan erilaisissa asiantuntija-artikkeleissa. Teoriaosuudessa tutkitaan käsitteitä koira-avusteisuus ja...

 13. Djurassisterad intervention och den äldres hälsa : En kvalitativ litteraturstudie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Karl Markus Espling

  Denna studie genomfördes som ett beställningsjobb åt Lovisa Stad. Syftet var att finna evidens om djur och deras betydelse i äldrevården. Skribenten har med hjälp av analytisk induktion sökt efter evidens om djurassisterad intervention stärker en...

 14. Eläinten vaikutus nuorten psyykkiseen hyvinvointiin lastensuojeluyksikkö VillaNutussa : Kokemuksia nuorten kertomana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sarianne Järvenpää, Tanja Poropudas

  Ihminen ja eläin ovat eläneet rinnakkain kautta historian. Kuitenkin vasta hiljattain ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta on alettu tutkia tieteellisesti osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijoiden yhteinen kiinnostus nuorten hyvinvoinnista sekä...

 15. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 16. Positiivisten kokemusten vahvistaminen Green Care menetelmillä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Leea Kortteenniemi

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona sekä yhteistyössä Muurutvirran hoitokodin kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Green Care – toimintaa, sekä sen erilaisia menetelmiä joilla pyritään vahvistamaan asukkaiden positiivisia...

 17. Iltapäivän iloa! : Viriketuokio seniorikodin asukkaille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maaria Kestilä, Niina Pikkumäki

  Tässä opinnäytetyössä kuvataan viriketoiminnan merkitystä pitkäaikaishoidossa oleville vanhuksille ja heidän hyvinvoinnilleen. Raportti kertoo projektista, jossa toteutettiin viriketuokio seniorikeskuksen asukkaille. Tuokion avulla pyrittiin ilahduttamaan...

 18. Therapeutic and Health Benefits of Horse-Human Interactions

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Chelsea Wiley

  With completing this thesis, I hope to achieve an answer that could potentially help numerous people with their recovery from tragic events or progress in their life overall. Horseback riding has been suggested to help special needs children and adults connect better with people and help them...

 19. "Koira tuo jotenkin niinkun läsnäolollaan rohkeutta siihen puhumiseen ja olemiseen" : Alakouluikäisten kokemuksia koira-avusteisuudesta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tanja Pitkänen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eläinavusteisuutta alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta koulukuraattorin kanssa työskentelyssä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuutta alakouluikäistä oppilasta, joiden kanssa...

 20. Socialpedagogisk hästverksamhet : Bekantningsdag på stallet Sagobacken

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Iina Kela

  Detta handlingsbaserade examensarbete strävar till att sprida kunskap kring socialpedagogisk hästverksamhet på svenska. Socialpedagogisk hästverksamhet är en relativt ny verksamhetsform i Finland, som inte fått så mycket synlighet inom stödjande av...