You are here: Home / Tags / Animal-assisted therapies / Theses

Tags: Animal-assisted therapies

Resources (1-20 of 3122)

 1. "When He's Up There He's Just Happy and Content": Parents' Perceptions of Therapeutic Horseback Riding

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lauren Boyd

  The present research set out to explore parents‟ perceptions of therapeutic horseback riding as an activity for their children with multiple disabilities. It was designed to explore their vicarious experiences of the activity as well as their perceptions of their children‟s experiences of the...

 2. Eläinavusteinen erityispedagogiikka : Koira-avusteisen työskentelyn merkitys kahdelle kehitysvammaiselle henkilölle kotona ja toimintakeskuksessa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Norma Tiainen

  Opinnäytetyö on kvalitatiivinen, toiminnallinen tutkimus, jonka tavoite oli tuoda esille eläinavusteista työskentelyä, sen hyötyjä ja soveltamismahdollisuuksia erityispedagogisessa toiminnassa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Toiminnalliset...

 3. Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikuttavuus työyhteisössä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Milla Ristola

  Opinnäytetyössä tutkittiin Green Care -ideologiaan pohjautuvaa koira-avusteista työskentelymenetelmää sosiaalisen työllistämisen työpajalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda koira-avusteinen työmenetelmä työyhteisölle...

 4. Tukikoirasta hyvinvointia

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sanni Parisaari, Jenni Silvennoinen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lohjan mielenterveysseuran järjestämän koi-rakahvilan kävijöiden kokemuksia koiran läsnäolosta sekä tukikoiratoiminnasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös...

 5. Koira-avusteinen toiminta muistisairaiden hoidossa hoitajien kokemana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tiina Voutilainen

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista hyötyä muistisairaiden asukkaiden hoitajat kokevat koira-avusteisesta toiminnasta olevan asukkaille ja millaista hyötyä siitä on muistisairaiden asukkaiden hoitotyössä....

 6. Eläimet apuna mielenterveyden hoitotyössä, sairaanhoitajan näkökulma

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Merja Reponen, Elisa Lammila

  Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen kautta saadun tiedon avulla kehittää hoitotyötä eläinavusteisen toiminnan kautta mielenterveyden hoitotyössä. Opin-näytetyön tarkoituksena on sairaanhoitajille tehtävien teemahaastattelujen...

 7. Kaverikoiratoiminnan merkitys ikääntyvien hyvinvoinnille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Tarja Moilanen, Riikka Surkka

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaverikoiratoiminnan merkitystä ikääntyvien hyvinvoinnille. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoutta eläinten terapeuttisista vaikutuksista ihmisiin sekä sitä, miten kuntoutusalan...

 8. Valokuvan ja valokuvauksen sekä eläinten käyttö toimintaterapeutin työn tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Henriikka Kellokumpu, Sanni-Maria Lähde, Mari Rappe

  Opinnäytetyössä tutkittiin toimintaterapeuttien näkemyksiä valokuvan ja valokuvauksen sekä eläimen hyödyntämisestä toimintaterapiassa. Tarkoituksena oli koota toimintaterapeuteille kyseisten menetelmien käyttöönottoa helpottavaa...

 9. Green Care mielenterveystyössä : Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sandra Hédhili, Nina Kauppinen

  TIIVISTELMÄ  Hédhili, Sandra & Kauppinen, Nina. Green Care mielenterveystyössä. Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille. 61 s. 4 liitettä. 10/2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan...

 10. Ei haukku haavaa tee : koiran vaikutus lapsen toimintaan ja toiminnallisuuden kehitykseen

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katariina Ansamaa

  Eläinten vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on olemassa paljon tutkimuksia. Myös eläinavusteisesta terapiasta on tutkimuksia, mutta koira-avusteisen terapian tutkimustieto on vielä vähäistä. Toimintaterapiassa koiran avulla voidaan pyrkiä...

 11. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnettavuus ja käyttö sosiaalisen kuntoutuksen keinona Jyväskylässä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mari Puustinen

  Hippolis- hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippolis osallistuu erilaisiin hevosalan yhteis-työprojekteihin, joiden aiheita ovat mm. hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja...

 12. Eläin lapsen vuorovaikutus-ja kommunikointitaitojen tukijana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katri Tarnanen, Tiina Varis

  Eläinavusteisesta terapiasta löytyy nykyisin lukemattomasti kirjallisuutta, mistä voidaan päätellä ihmisten yhä lisääntyvää mielenkiintoa aihetta kohtaan. Eläinavusteista terapiaa sovelletaan erilaisilla tavoilla...

 13. Exploring the Experiences of Adults After Equine Facilitated Psychotherapy (EFP)

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Deby Torbett

  The aim of this phenomenological qualitative study was to capture and understand the essence of the lived experiences of individuals after participating in equine facilitated psychotherapy (EFP). In that the experiences of participants after exposure to EFP have not previously been examined,...

 14. Vårdhundens påverkan på personen, aktiviteten och omgivningen inom ergoterapi : En kvalitativ studie

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Elin Andersson

  Syftet med detta arbete är att beskriva hur ergoterapeuter (arbetsterapeuter) anser att arbetet med vårdhund påverkar klienten, aktiviteten, omgivningen och utförandet då ergoterapeuten använder hunden som redskap i klientarbetet. I detta arbete har...

 15. ADHD-lasten luontoavusteinen kuntoutus : Green Care-menetelmät osana toimintaa sisältävää kuntoutusta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Salla Sipilä

  Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisenä kehittämishankkeena. Toimeksiantajana on ollut Carean eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän psykiatrisen sairaalan toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö...

 16. Equine Facilitated Psychotherapy for Veteran Survivors With Full or Partial PTSD

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mark Aaron Mayfield

  Symptom severity among veteran survivors with partial or full posttraumatic stress disorder (PTSD) continues to increase, with approximately 40% of U.S. veterans reporting significant symptomology 10 years after initial onset of the condition. Veteran survivors often struggle to find...

 17. Tassujen tohinaa ja hännän heilutuksia : Harjoitusesimerkkejä ikääntyneen kehotietoisuuden tukemiseksi koira-avusteisen fysioterapian keinoin toteutettuna

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Maria Maljanen

  Koira-avusteinen fysioterapia on Suomessa vielä vähän tunnettu terapiamuoto. Koiran käyttöä eläinavusteisessa terapiassa voidaan perustella biofilia teorian, sosiaalisen tuen teorian, kognitiivisen käyttäytymisteorian sekä kiintymyssuhdeteorian...

 18. Defense and Prosecuting Attorney Perceptions of Facility Dogs in the Courtroom

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristy Melissa Donaldson

  Attorneys must obtain evidence for purporting their position on a court case. Many factors are considered when working with witness testimony such as age, development, narrative recall, and retraumatization. Research has detailed the hardship of obtaining evidence during witness testimony and...

 19. Aasi toimintaterapeutin työparina : Kartoitus aasien mahdollisuuksista toimintaterapiassa

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristiina Juntunen, Tiina Kuukkanen

  Eläinavusteinen työskentely on yleistymässä ja sitä on tutkittu jonkin verran. Aasi on kuitenkin eläinavusteisessa työskentelyssä harvinaisempi, mutta siinä nähdään olevan potentiaalia terapiaeläimeksi. Tämän...

 20. Eläinavusteisen työskentelyn käyttö kivunhoidon tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kalberg Merili, Paasonen Antti

  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia missä määrin eläinavusteisella työskentelyllä voidaan helpottaa kroonista kipua ja kipuun liittyvää ahdistusta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää...