You are here: Home / Tags / Green care / All Categories

Tags: Green care

All Categories (1-18 of 18)

 1. Metsä ei tarvitse ihmistä, mutta ihminen tarvitsee metsää : Luonto- ja eläinavusteiset menetelmät hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Anniina Aaramaa, Riikka Kivimäki

  Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia luonto- ja eläinavusteisten menetelmien soveltuvuutta sosiaalialan yrityksissä ja vankilaympäristössä sekä lisätä luonto- ja eläinavusteisten menetelmien tunnettavuutta sosiaali- ja terveysalalla....

 2. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mirva Heikkinen

  Sosiaalipedagoginen koiratoiminta seurakunnan koulutyön toimintamenetelmänä opinnäytetyö kertoo teorian avulla ihmisille, miksi sosiaalipedagoginen koiratoiminta toimii hyvin tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen työmenetelmänä seurakunnan...

 3. Koira-avusteisen toiminnan lisääminen sosiaalisen työllistymisen työpajalle - vaikuttavuus työyhteisössä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Milla Ristola

  Opinnäytetyössä tutkittiin Green Care -ideologiaan pohjautuvaa koira-avusteista työskentelymenetelmää sosiaalisen työllistämisen työpajalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda koira-avusteinen työmenetelmä työyhteisölle...

 4. Green Care mielenterveystyössä : Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sandra Hédhili, Nina Kauppinen

  TIIVISTELMÄ  Hédhili, Sandra & Kauppinen, Nina. Green Care mielenterveystyössä. Toiminnallinen työpaja mielenterveysalan ammattilaisille ja diakoniatyöntekijöille. 61 s. 4 liitettä. 10/2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan...

 5. Green Care ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta : Hevostoiminta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Johanna Alasaari, Hanna Ala-Nissilä

  Työn tavoitteena on tarkastella luonnon hyödyntämistä – ja osana sitä erityisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan yhteyksiä – sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimuksessa käytetään Green Care...

 6. Positiivisten kokemusten vahvistaminen Green Care menetelmillä

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Leea Kortteenniemi

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona sekä yhteistyössä Muurutvirran hoitokodin kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Green Care – toimintaa, sekä sen erilaisia menetelmiä joilla pyritään vahvistamaan asukkaiden positiivisia...

 7. ADHD-lasten luontoavusteinen kuntoutus : Green Care-menetelmät osana toimintaa sisältävää kuntoutusta

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Salla Sipilä

  Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisenä kehittämishankkeena. Toimeksiantajana on ollut Carean eli Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän psykiatrisen sairaalan toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö...

 8. The Potential of Green Care Interventions to Promote Positive Youth Development with a One Health Lens

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Hagit Brandes

  The first part of this study is making a conceptual tie between three distinct bodies of knowledge: Green Care, Positive Youth Development (PYD), and One Health. Green Care is an organizing construct for various interventions that use nature as a framework. I suggest that a nature-based program...

 9. "Eläinavusteisilla menetelmillä on niinku isompi potentiaali käsillä kuin mitä me ehkä välttämättä edes ymmärretäänkään" : eläinavusteisuuden merkitykset tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelussa asiakkaan, ammattilaisen ja sosiaalialan näkökulm

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katri Oijennus, Riikka Valo

  Sosiaalialalla tapahtuu merkittäviä muutoksia sosiaalihuoltolakiuudistuksen sekä tulevan maakunta- eli sote-uudistuksen myötä. Nämä muutokset näkyvät monitasoisesti myös työkentillä asiakastyöhön juurrutettavien uusien...

 10. Eläinavusteinen interventio : asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin : kirjaprojekti

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Eeva Kahilaniemi

  Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on opinnäytetyö, jonka tuotoksena toteutin saman nimisen oppikirjan. Toiminnallisena opinnäytetyönä tehty kirja on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen...

 11. GREEN CARE -TOIMINTA VANHUSTEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA : Integroitu kirjallisuuskatsaus

  | Contributor(s):: Anu Kosomaa

  Green Care eli Vihreä hoiva on yläkäsite monille eri sosiaalisille ja terveyden edistämisen sekä kuntoutuksen toiminnoille, joille on yhteistä luonnon, eläinten, maaseutuympäristön ja -työn hyödyntäminen ihmisten elämänlaadun...

 12. Eläinavusteisen toimintaterapian arviointikäytänteet

  | Contributor(s):: Johanna Hakanen, Jenni Huttunen

  Kiinnostus Green Carea kohtaan kasvaa parhaillaan niin maailmalla kuin Suomessa. Eläinavusteinen terapia, jota muun muassa toimintaterapeutit käyttävät yhtenä työmuotonaan kuuluu tämän käsitteen alle. Opinnäytetyön kohteena oli tutkia...

 13. Suomenkarjan käyttö terapiaeläimenä

  | Contributor(s):: Anu Kinnunen

  Suomen alkuperäiskarjojen annettiin miltei kuolla sukupuuttoon, ennen kuin niiden suojeluun viimein parikymmentä vuotta sitten havahduttiin. Arvokkaan geeniaineksen katoaminen olisi ollut kohtalokasta maamme jalostustyölle ja kotieläinlajien monimuotoisuudelle....

 14. Koirakuuntelijat : koira-avusteinen työskentely koulukiusaamiseen puuttumisessa

  | Contributor(s):: Merja Lundelin

  Kehittämistyöni tavoitteena oli tehdä koulukiusaamisprojektista projektisuunnitelma. Hankkeen aloitteentekijänä on Suomen Karva-Kaverit ry. Kehittämistyöni aihe on hyvin ajankohtainen, koska koulukiusaamiseen kiinnitetään huomiota joka...

 15. Eläimet työhyvinvoinnin tukena : palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn

  | Contributor(s):: Pauliina Mielonen

  Tämä opinnäytetyö toteutui työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jonka tavoitteena oli tuottaa Finla Työterveys Oy:lle työhyvinvointia tukeva palvelumalli eläinavusteiseen työskentelyyn. Tarkoituksena...

 16. Green Care: A Review of the Benefits and Potential of Animal-Assisted Care Farming Globally and in Rural America

  | Contributor(s):: Brianna Artz, Doris Bitler Davis

  The term Green Care includes therapeutic, social or educational interventions involving farming; farm animals; gardening or general contact with nature. Although Green Care can occur in any setting in which there is interaction with plants or animals, this review focuses on therapeutic practices...

 17. Mental Health Problems, Recovery, and the Impact of Green Care Services: A Qualitative, Participant-Focused Approach

  | Contributor(s):: Granerud, Arild, Eriksson, Bengt G.

 18. Attitudes to animal-assisted therapy with farm animals among health staff and farmers

  | Contributor(s):: Berget, B., Ekeberg, Ø, Braastad, B. O.