You are here: Home / Tags / Human-animal interactions / Theses

Tags: Human-animal interactions

Resources (1-20 of 1166)

 1. Εκτρέφοντας κτήνη: αλληλεπίδραση ζώων και ανθρώπων στις παρυφές της Πίνδου

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Georgia Doutsi

 2. Quality of Human-Animal Interaction: A Quantitative Analysis of Attitudes towards Animals and Cognitive Dissonance

  | Contributor(s):: Constance A. Leahy

 3. Dog-Assisted Interventions In Mental Health Rehabilitation

  | Contributor(s):: Tiina Muros

  The topic of this Bachelor’s Thesis is Dog-Assisted Interventions in mental health rehabilitation. It was carried out as a practice-based thesis work with a working life partner. The purpose of the thesis was to activate young mental rehabilitation clients by using calming, motivating and...

 4. Human and Raptor Interactions in the Context of a Nomadic Society

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Takuya Soma

  This research project focuses on contemporary eagle-taming falconry practice of the Altaic Kazakhs animal herding society in Bayan Ulgii Province in Western Mongolia. It aims to contributing both theoretical and empirical criteria for cultural preservation of Asian falconry. This cultural as...

 5. Designing Features for Fido: What Makes Animal-Computer Interaction So Different From Human-Computer Interaction?

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jaana Lehtonen

  Lehtonen, Jaana Designing Features for Fido: What Makes Animal-Computer Interaction So Dif-ferent From Human-Computer Interaction? Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2013, 21 p. Information Systems Science, Bachelor’s thesis Supervisor: Kuparinen, Liisa...

 6. Los beneficios del gato en la depresión. Mito o realidad

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Mónica Sastre Martínez

  En la siguiente revisión bibliográfica, se ha estudiado la literatura reciente en cuanto a los beneficios del gato en la salud de las personas. A pesar de la poca información que existe, se ha intentado recaudar el máximo de información posible sobre los...

 7. Integrated Stress and Community Perceptions: Toward an Understanding of Human-Cougar Tolerance

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Lara Brenner

  Evidence suggests that cougars (Puma concolor) are beginning to recolonize their traditional range in the Midwestern and Eastern US, returning to a landscape and a social environment that have changed drastically in a century of absence. Any hope of the cougar’s persistence depends on...

 8. Human-Bear Interactions Among Black Bears in Bryce Canyon National Park, Utah, and Polar Bears on Alaska's North Slope

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Wesley G. Larson

  Human-bear interactions are an important consideration of bear biology, as interactions can lead to destruction of property as well as injury or death for both human and bear. Successful analysis of why these interactions occur can lead to appropriate preventative measures and mitigation of...

 9. Hellhounds and Helpful Ghost Dogs: Conflicting Perceptions of "Man's Best Friend" Encoded in Supernatural Narrative

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kiersten Carr

  Black dogs are a type of spectral entity that, according to legend, have been haunting the British Isles for centuries. While the legends have many regional variations, the common feature remains a large black dog, often with eyes “large as saucers” or sometimes, flaming, who...

 10. Avaliação do comportamento e do stresse de ovelhas sujeitas a um teste de interação homem-animal. Utilização da técnica de termografia de infravermelhos.

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Antónia Luísa de Carvalho Ferreira Afonso

  O objetivo desta tese de mestrado foi avaliar o comportamento e o stresse em ovelhas das raças Ide de-France (IF) e Churra-da-Terra-Quente (CTQ) sujeitas a um teste de interação homem-animal (teste parque ou de arena). Foi realizada uma análise de imagens...

 11. Capturing Animality: An Evolutionary Approach to Animal Attitudes

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Netzin Gerald Steklis

  The purpose of the series of five studies presented in this dissertation is to shed new light on how our long history of interactions with animals has led to the evolution of psychological adaptations structuring our attitudes about animal—that comprise a multivariate latent construct...

 12. Behavior and personality analysis in cloned working dog candidates 복제 기능견 후보의 행동과 성격 분석

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Jin Choi

  Cloning specific individuals is the way to produce targeted animals. This makes newborns without surplus animals which should be adapted to new families afterwards or supported by institutions for whole life. Cloning excellent dogs had been started from this point. Many cloned dogs have been...

 13. Living in elephant worlds: human-elephant relations on the fringe of forest and village in Assam, Northeast India

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Paul Keil

  The worlds and practices of the people we study are not produced by human intention and action alone. They emerge in interaction with other organisms, materials, and forces that constitute a person’s field of relations. A multispecies or more-than-human approach to anthropology seeks to...

 14. Risky business: Causes and conservation implications of human-moor macaque (macaca maura) interactions in south Sulawesi, Indonesia

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Kristen Morrow

  Human and nonhuman primates (primates, hereafter) interact with one another in diverse ways. Although the nature of these interactions has been well documented, we still have limited insight as to why humans and primates interact in the patterns we observe. Drawing from life history theory,...

 15. Improving ostrich welfare by developing positive human-animal interactions

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Pfunzo Tonny Muvhali

  Animal welfare has recently gained significant attention in commercial livestock industries worldwide. Specifically, several studies involving husbandry practices with positive human-animal interactions have shown a favourable link between improved animal welfare and production. However,...

 16. Osana laumaa : Eläin lapsen sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen tukena

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sirpa Souranto

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä kokemustietoa siitä, miten lapsen sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta voidaan tukea eläinavusteisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Tavoitteena oli selvittää, miten lapset kokevat...

 17. Paws for Progress: The development and evaluation of the first prison based dog training programme in the UK

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Rebecca Jean Leonardi

  The most common type of human animal interaction (HAI) programme used in prisons involves prisoners caring for and training unwanted dogs from rescue shelters, to prepare the dogs for rehoming. Such programmes have been previously developed specifically aimed towards male young offenders, and...

 18. PAWsitive Outlook: The Effects of Human-Animal Interaction on Incarcerated Women Participating in a Prison-based Animal Program

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Katherine Sohn

  This study investigates the effects of human-animal interactions, bonds and relationships on incarcerated individuals through their involvement in a prison-based animal training program. The context of the study provides a unique opportunity to examine human-animal interaction in a situation of...

 19. Eläinten vaikutus nuorten psyykkiseen hyvinvointiin lastensuojeluyksikkö VillaNutussa : Kokemuksia nuorten kertomana

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Sarianne Järvenpää, Tanja Poropudas

  Ihminen ja eläin ovat eläneet rinnakkain kautta historian. Kuitenkin vasta hiljattain ihmisen ja eläimen vuorovaikutusta on alettu tutkia tieteellisesti osana ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijoiden yhteinen kiinnostus nuorten hyvinvoinnista sekä...

 20. Therapeutic and Health Benefits of Horse-Human Interactions

  Full-text: Available

  | Contributor(s):: Chelsea Wiley

  With completing this thesis, I hope to achieve an answer that could potentially help numerous people with their recovery from tragic events or progress in their life overall. Horseback riding has been suggested to help special needs children and adults connect better with people and help them...